informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 15 Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanych

KONKURS NR 15 Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje, że Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w2015 roku wniosków zgłoszonych w piętnastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach:

  1. celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową, dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu,
  2. celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu.

Dofinansowanie uzyskały wnioski skierowane do ponownej oceny merytorycznej, które w wyniku ponownej oceny komisji konkursowej uzyskały co najmniej 33,5 pkt i których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2015 r.

Podjęta decyzja skutkuje zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu do kwoty 60.327.531,80 zł.

PFRON informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w rozdziale IX Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Umowy do niniejszej decyzji powinny zostać zawarte do końca 2014 roku wraz zwypłatą pierwszej transzy środków kwoty przyznanego dofinansowania, do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2014-12-22
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii