informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie: Świadczenie usług eksperta – członka Grupy Doradczej w ramach projektu Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603000-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. al. Jana Pawła II  13, 00-828  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 055 494, e-mail Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl, faks 225 055 275.
Adres strony internetowej (url): www.pfron.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: fundusz celowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług eksperta – członka Grupy Doradczej w ramach projektu Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/21/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta - członka Grupy Doradczej, która zostanie powołana w ramach projektu UE POWER „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Zamawiający planuje zaangażować 5 ekspertów strony pozarządowej i 5 ekspertów sektora transportu zbiorowego kołowego i kolejowego - członków Grupy Doradczej. Szczegółowe wymogi dotyczące ekspertów strony pozarządowej opisane są w części A SIWZ, natomiast szczegółowe wymogi dotyczące ekspertów reprezentujących sektor transportu zbiorowego kołowego albo kolejowego opisane są w części B SIWZ. Szczegółowy Opis zamówienia dla części A zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Szczegółowy Opis zamówienia dla części B zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79400000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
CZĘŚĆ NR: 1   
 
NAZWA: CZĘŚĆ A: Świadczenie usług eksperta strony pozarządowej – członka Grupy Doradczej (ESP)
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja VIS MAIOR
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
Kod pocztowy: 02-366
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 

Nazwa wykonawcy: Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Małachowskiego 4b/3
Kod pocztowy: 09-400
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 

Nazwa wykonawcy: DEAD PARROT Marcin Halicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 25/23
Kod pocztowy: 60-509
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7840.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
 
NAZWA: CZĘŚĆ B: Świadczenie usług eksperta reprezentującego sektor transportu zbiorowego: kołowy albo kolejowy – członka Grupy Doradczej (ETZ)
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agnieszka Brzezińska – Mandat (osoba fizyczna)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data publikacji: 2019-11-20
Departament ds. Programów
Michał Plewka

Inne aktualności z tej kategorii