informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2018 rok, środków finansowych na realizację programu.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I. Cel konkursu

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
  1. szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
  2. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

   które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 6.
 2. Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),

   z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
 4. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą złożyć wniosek wspólny. Na etapie składania wniosku Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider.
 5. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Warunek, o którym mowa w ust 5, w przypadku wniosku wspólnego, dotyczy każdego z Wnioskodawców.
 7. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:
  1. w związku z działalnością których, lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;
  2. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;
  3. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  4. które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).

III.  Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:
  1. obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  2. obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
   1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
   2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
   3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
  3. obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.
 2. Realizacja Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - jest obligatoryjna.
 3. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 4. Szczegółowe formy i zakres pomocy dla poszczególnych obszarów wsparcia wskazane zostały w rozdziale IX programu.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.
 2. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 4. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
 6. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami: pilotażowym programem „ABSOLWENT”, procedurami realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 7. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz załącznika nr 1 do wniosku i budżetu projektu (plik MS Excel).
 8. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 9. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2020 roku.
 2. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym, że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON) do dnia zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 30 września 2020 r.).
 3. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektów:
  1. pierwszy okres – od dnia 1 października 2018 roku (z tym, że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy) do dnia 30 września 2019 roku,
  2. drugi okres – od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku (tryb pozakonkursowy).
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy na jeden lub dwa okresy finansowania projektów, przy czym preferowane będą projekty na dwa okresy finansowania.
 5. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale VI ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON) do dnia 30 września 2019 roku.
 6. Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu).
 7. Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 8. W przypadku zawarcia umowy oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu, Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.
 9. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust. 8 należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 10. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu.
 11. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 10.000.000,00 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu, skutkujących wypłatą środków finansowych w 2019 roku, jest posiadanie środków finansowych w planie finansowym w 2019 roku.
 2. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust. 1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VII. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Wskazana maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.
 2. Do limitu o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się kosztów dodatku motywacyjnego.
 3. Ten sam beneficjent ostateczny nie może być objęty tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

VIII. Zasięg terytorialny projektów

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego

 1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza lub/i świadczenie pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie nie może przekroczyć kwoty 18 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz lub/i pracownik współpracującej szkoły wyższej oddelegowany do pracy przy projekcie wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu jego pracy może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

X. Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. Celem ewaluacji projektu jest ocena jakości realizacji projektu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń.
 2. Konstrukcje wskaźników ewaluacji określone zostały w rozdziale XVII dokumentu pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.
 3. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać osiągnięcie drugiego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy utrzymają zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia) na poziomie nie mniejszym niż 40% beneficjentów ostatecznych projektu.
 4. Wskazany powyżej procentowy wskaźnik badany jest nie później niż przed upływem okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu. Termin ten może zostać przedłużony w sytuacji przerw w zatrudnieniu beneficjenta ostatecznego projektu – z zastrzeżeniem, iż przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia nie będzie dłuższa niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie może być wliczony w okres zatrudnienia.
 5. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób podejmujących działalność gospodarczą może nastąpić o ile działalność ta prowadzona będzie przez beneficjenta ostatecznego przez okres minimum 6 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania tej działalności.
 6. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zwrot wniesionego wkładu własnego może nastąpić jeżeli wartość drugiego wskaźnika rezultatu, po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia przez beneficjentów ostatecznych projektu, wynosić będzie co najmniej:
  1. 50% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 100% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  2. 40% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 80% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  3. 30% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 60% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  4. 25% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 50% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  5. 20% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 40% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych.
 7. Spełnienie warunków uprawniających do zwrotu wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych weryfikowane jest przez PFRON nie później niż na ostatni dzień realizacji każdego okresu finansowania.
 8. Ocena oddziaływania projektu, tj. ocena jego długoterminowych konsekwencji, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych projektu, dokonywana jest przez Wnioskodawcę we wniosku w postaci opisu spodziewanego oddziaływania projektu.

XI. Audyt zewnętrzny projektu

W projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

XII.   Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Zgodnie z postanowieniami rozdziału XI programu suma kosztów ujętych w kategoriach:
  1. koszty osobowe obsługi administracyjnej nie mogą przekroczyć 10% łącznej kwoty dofinansowania (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych projektu);
  2. koszty funkcjonowania jednostek realizujących projekt nie mogą przekroczyć 4% łącznej kwoty dofinansowania (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych projektu);
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych – nie mogą przekroczyć 4% łącznej kwoty dofinansowania (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych projektu).
 2. Wyznaczone w ust. 1 limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie finansowania projektu.
 3. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 4. Zasady kwalifikowalności kosztów wskazane zostały w rozdziale XIV dokumentu pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.

XIII. Termin, tryb, kryteria i preferencje stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez PFRON w terminie 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia do Biura PFRON, zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu o konkursie terminie, ostatniego wniosku w ramach konkursu. Ocena formalna sporządzana jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 3. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 4. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON.
 6. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w dokumencie pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.
 7. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 8. W ramach konkursu stosowane są preferencje dla wnioskodawców, którzy:
  1. posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów w obszarze działań aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami, tym samym gwarantując wysoki poziom realizacji projektu i skuteczność,
  2. posiadają doświadczenie we współpracy z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami,
  3. złożą wnioski obejmujące dwa okresy finansowania projektów.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50 % przyznanego dofinansowania,
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Wnioskodawcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. Warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację pilotażowego programu „ABSOLWENT”, umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.
 3. Warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Wnioskodawcy na drugi okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Wnioskodawcy w pierwszym okresie realizacji projektu.

XV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu wygenerowane zostaną oszczędności można dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale XII ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).
Data publikacji: 2018-05-21
Departament ds. Programów
Autor: Barbara Czyżak