informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 3 października 2011 r. dziewiątego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2012 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 2. W ramach konkursu nie mogą składać wniosków podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj.:
  1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  2. spółdzielnie socjalne,
  3. spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące następujących zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172):
  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
   1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
   2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
   3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
  6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
   1. doradztwo zawodowe,
   2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
   3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  7. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,
  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
  9. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
  10. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  11. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
  12. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
   1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
   2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 muszą być zgłaszane do PFRON w formie projektów. Cele projektów muszą zawierać się w jednym ze wskazanych poniżej celów programowych:
  1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy, zwany dalej „celem programowym 1”,
  2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu), zwany dalej „celem programowym 2”,
  3. cel programowy 3: rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zwany dalej „celem programowym 3”,
  4. cel programowy 4: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, zwany dalej „celem programowym 4”,
  5. cel programowy 5: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, zwany dalej „celem programowym 5”.
 3. Sposób łączenia zadań w projekcie, w zależności od celu programowego, określony został w rozdziale III „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań w danym projekcie niż wskazany w ww. „Zasadach”.

III. Zasięg terytorialny projektów

 1. Zgłaszane do PFRON projekty muszą mieć charakter ponadregionalny, tzn. muszą być skierowane do uczestników projektu, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 2. Planując realizację projektu obejmującego zadania o charakterze ponadregionalnym Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 3. Projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie w ramach celu programowego 2, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 4. Jeżeli zgodnie z postanowieniami ust. 3, projekt ma charakter lokalny lub regionalny, wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną o ile (w odniesieniu do placówki, w której prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych) zostaną spełnione, w szczególności, następujące warunki:
  1. Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w polu „Informacje o możliwościach wykonania projektu – Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne wskazujące na możliwość realizacji projektu”). Wnioskodawca musi wykazać, że:
   1. dysponuje zasobami lokalowymi od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) oraz
   2. w sytuacji gdy nie jest właścicielem obiektu – posiada zawartą umowę (lub umowy) najmu (lub umowę/umowy użyczenia), które obejmują 2012 rok, a jeżeli w ramach konkursu Wnioskodawca występuje o zawarcie umowy wieloletniej, również kolejne lata wskazane we wniosku.
  2. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w polu „Informacje o możliwościach wykonania projektu – Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji projektu”,
  3. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w polu „Informacje o możliwościach wykonania projektu – Doświadczenie Wnioskodawcy przy realizacji zadań/projektów o podobnej tematyce”),
  4. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w polu „Opis projektu – Krótka charakterystyka projektu”).

IV. Warunki realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu

 1. W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje zgłoszenie projektów zarówno w ramach celu programowego 1 jak i celu programowego 2 – wsparcie w ramach poszczególnych projektów nie może dotyczyć tych samych beneficjentów ostatecznych.
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy w terminie składania wniosków w konkursie realizują umowy zawarte z PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obejmujące zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, stosuje się następujące zasady:
  1. Wnioskodawca może zgłosić do PFRON projekt dotyczący prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w innej placówce, niż placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej i realizowanej umowy,
  2. Wnioskodawca nie może zgłosić do PFRON projektu dotyczącego prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tej samej placówce, co placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej umowy (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem pkt 3,
  3. Wnioskodawca może zgłosić do PFRON projekt dotyczący prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tej samej placówce, co placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej umowy – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) kończy się z dniem 31 marca 2012 r.; w takim przypadku projekt może dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2012 r. (z uwzględnieniem postanowień rozdziału VII odnoszących się do okresu kwalifikowalności kosztów).
 3. Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji tych projektów zakładają osiągnięcie takich samych efektów. Warunek ten dotyczy projektów realizowanych w ramach celu programowego 1 lub celu programowego 2 lub celu programowego 4. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 4. W przypadku projektów dotyczących celu programowego 1, stosuje się w szczególności następujące zasady:
  1. celem projektu musi być zatrudnienie beneficjentów ostatecznych projektu na otwartym rynku pracy,
  2. metodą osiągnięcia celu projektu musi być przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu,
  3. beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe),
  4. beneficjentami ostatecznymi projektu nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu są:
   1. zatrudnione,
   2. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
   3. pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.
 5. W przypadku projektów dotyczących celu programowego 2 (z wyłączeniem projektów obejmujących zadanie pn.: „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”), stosuje się w szczególności następujące zasady:
  1. cel projektu musi wskazywać jakie kompetencje zostaną rozwinięte lub jakie umiejętności zostaną wyuczone przez beneficjentów ostatecznych projektu,
  2. w opisie projektu Wnioskodawca musi wskazać w jaki sposób i w jakim stopniu rozwinięte lub nabyte w projekcie kompetencje lub umiejętności przyczynią się do realizacji celu programowego, tzn. do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych,
  3. metodą osiągnięcia celu projektu musi być przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu,
  4. beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe) oraz dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,
  5. beneficjentami ostatecznymi projektu nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu są:
   1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
   2. pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej,
  6. we wniosku, w polu „Zasady rekrutacji”, Wnioskodawca musi dokładnie opisać sposób ustalania, podczas przeprowadzania rekrutacji uczestników do projektu:
   1. braku umiejętności lub kompetencji, których dotyczy cel projektu,
   2. rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego,
  7. we wniosku, w polu „Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu” Wnioskodawca musi szczegółowo opisać metody sprawdzenia czy beneficjent ostateczny projektu rozwinął lub nabył kompetencje lub umiejętności.
 6. W przypadku projektów dotyczących celu programowego 3 lub celu programowego 5, obejmujących zadanie pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych (…)”, stosuje się w szczególności następujące zasady:
  1. projekt musi precyzyjnie wskazywać (definiować) grupę osób niepełnosprawnych do której skierowane jest wydawnictwo, z tym że w projektach, które dotyczą wydawnictw kierowanych do otoczenia osób niepełnosprawnych (np. członków rodzin) wypełnieniem ww. warunku jest określenie grupy osób niepełnosprawnych korzystającej z efektów realizacji projektu (tj. grupy osób niepełnosprawnych, której dotyczyć będzie wiedza przekazywana w wydawnictwie),
  2. opis kolportażu musi dawać pewność, iż wydawnictwo dotrze do adresatów tego wydawnictwa,
  3. w przypadku wydawnictw ciągłych projekt musi zawierać dokładny opis profilu wydawnictwa; w przypadku wydawnictw zwartych projekt musi zawierać dokładny opis tematyki wydawnictwa,
  4. w przypadku wydawnictw ciągłych, publikowanych krócej niż 2 lata (licząc od daty złożenia wniosku), kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 50.000 zł.
 7. W przypadku projektów dotyczących celu programowego 5, obejmujących zadanie pn. „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”, stosuje się w szczególności następujące zasady:
  1. zadanie pn. „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” wyznacza cel realizacji projektu, a forma realizacji tego celu jest wskazana w:
   1. zadaniu, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 9 ogłoszenia o konkursie lub
   2. zadaniu, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 11 ogłoszenia o konkursie lub
   3. zadaniu, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 12 ogłoszenia o konkursie.
  2. w projekcie nie mogą być planowane działania, które nie wynikają z zadania występującego w projekcie łącznie z zadaniem pn. „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.
 8. W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, z uwzględnieniem następujących postanowień:
  1. projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy wartość jednego projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000 zł,
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt 1, audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu (lub projektów), którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością pozostałych projektów zgłoszonych w konkursie i/lub wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest równa lub przekracza 1.000.000 zł,
  3. jeżeli Wnioskodawca zgłasza w konkursie kilka projektów – wartości poszczególnych projektów (zgłaszanych w konkursie) sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości,
  4. pojęcie „projekty realizowane równocześnie”, o którym mowa w pkt 2, oznacza sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego,
  5. za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu,
  6. szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego zostaną udostępnione Wnioskodawcom najpóźniej w dniu podpisania umowy o zlecenie realizacji zadań.

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi 75.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2012 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa w ust. 1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, na poszczególne cele programowe przeznacza się:
  1. w przypadku celu programowego 1 – 20% środków, o których mowa w ust. 1,
  2. w przypadku celu programowego 2 – 60% środków, o których mowa w ust. 1,
  3. w przypadku celu programowego 3 – 12% środków, o których mowa w ust. 1,
  4. w przypadku celu programowego 4 – 3% środków, o których mowa w ust. 1,
  5. w przypadku celu programowego 5 – 5% środków, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych, zgodnie z postanowieniami ust. 3, na dany cel programowy będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w ramach konkursu, zakładających realizację tego celu programowego, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne cele, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu.

VI. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 5 października 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku, z zastrzeżeniem, iż rejestracja wniosku, o której mowa w ust. 6. musi zostać dokonana najpóźniej do dnia 31 października 2011 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 5 wniosków, z tym że w ramach danego celu programowego Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt.
 3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny.
 4. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 5. Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „Generator Wniosków”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.
 6. Wniosek uważa się za wypełniony z chwilą zarejestrowania (rejestracja dokonywana jest poprzez Generator Wniosków). Po zarejestrowaniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 7. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia trwania terminu naboru wniosków w danym konkursie. Potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do Biura PFRON (osobiście lub drogą pocztową) wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami. Złożenie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
 8. Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 9. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zarejestrowaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (w pliku wniosku) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Generator Wniosków jest również podstawowym narzędziem do dokonywania wydruków (wydrukowanie wniosku przy użyciu innej aplikacji spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej).
 10. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami.
 11. O zgodności papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje identyczna suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 12. Za datę złożenia wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 13. Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 9 (wsparcie realizacji zadań)”

VII. Terminy realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2012 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie, na warunkach określonych w rozdziale VIII ogłoszenia o konkursie. Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 kwietnia 2012 roku, a zakończenie realizacji nie później niż 31 marca 2015 roku, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale VIII ust. 5 ogłoszenia.

VIII. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej

 1. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej w przypadku projektów, których cele zawierają się w celu programowym 1 lub w celu programowym 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Możliwość zgłoszenia projektu wieloletniego w ramach celu programowego 2 nie dotyczy projektów obejmujących zadanie pn.: „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”.
 3. O zawarcie umowy wieloletniej może ubiegać się wyłącznie fundacja lub organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 3 lata (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 4. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektów wieloletnich:
  1. I okres – od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5,
  2. II okres – od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku (tryb pozakonkursowy),
  3. III okres – od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku (tryb pozakonkursowy).
 5. W przypadku projektów dotyczących placówek, które zostały objęte wsparciem w ramach umów wieloletnich zawartych w pierwszym konkursie (ogłoszonym przez PFRON w dniu 15 października 2008 r.) lub drugim konkursie (ogłoszonym przez PFRON w dniu 10 marca 2009 r.) pierwszy okres finansowania wyznacza się następująco: od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku.
 6. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej, maksymalnie, okres od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2015 roku, z uwzględnieniem postanowień ust. 5). Nie jest dopuszczalne zgłoszenie projektu, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania, wskazanym w ust. 4 pkt 1 lub w ust. 5.
 7. W przypadku projektów wieloletnich środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale V ust. 1 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania, wskazanym w ust. 4 pkt 1 lub w ust. 5. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2012 roku, a w sytuacji opisanej w ust. 5 – od dnia 1 stycznia 2012 roku) do dnia 31 marca 2013 roku.
 8. W przypadku projektów wieloletnich, Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu, zgodnego z okresem wyznaczonym w ust. 4 pkt 1 lub w ust. 5 – chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu realizacji projektu, zgodnego z okresem wyznaczonym w ust. 4 pkt 1 lub w ust. 5.
 9. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na okres realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2012 roku (lub od dnia 1 stycznia 2012 roku – w sytuacji opisanej w ust. 5) do 31 marca 2013 roku, Wnioskodawca w kolejnych okresach realizacji projektu, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym aktualizację wniosku. Aktualizacja wniosku zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu, dotyczący 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia danego roku. Kwota dofinansowania wnioskowana na dany okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu. Aktualizacja wniosku podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 10. Aktualizację wniosku, o której mowa w ust. 9 należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu.
 11. W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w rozdziale X ogłoszenia o konkursie, obowiązujące na dany okres realizacji projektu.
 12. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu.
 13. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 12 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia),
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia).

IX. Zasady przyznawania dofinansowania

 1. Fundacje oraz organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok (licząc od daty ogłoszenia konkursu), mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości 50.000 zł.
 2. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadań, Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale III „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 3. Dofinansowanie nie może być przyznane Wnioskodawcy, który:
  1. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiada wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.
 4. Dofinansowanie nie może być przyznane Wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na projekt o analogicznym zakresie przedmiotowym:
  1. z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. z innego tytułu ustawy wskazanej w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON,
  3. w ramach innego konkursu ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy wskazanej w pkt 1.

X. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu (w tym biura koordynującego realizację projektu) w części, przypadającej na dany projekt – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  4. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy projektów, w których jednym z zadań jest zadanie pn. „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” lub zadanie pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych (…)”.
 2. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 25 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 4. Kryteria oceny merytorycznej, system punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.
 5. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia projektów, które są najlepsze i mają największe szanse na sukces realizacyjny. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez komisję konkursową działająca na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 4 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 6. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii komisji konkursowej Biuro PFRON ustali listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 7. Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań, w tym kryteria oceny formalnej, zostały określone w dokumencie „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

XII. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazywanie przez PFRON środków finansowych dokonywane będzie według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowo sporządzonego zapotrzebowania na środki finansowe PFRON, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu,
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
  3. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy projekt jest realizowany w okresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowo sporządzonego zapotrzebowania na środki finansowe PFRON, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.
 2. W przypadku umów wieloletnich warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na kolejny okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w poprzednim okresie realizacji projektu.

XIII. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu (ujętą w danej kategorii kosztów), pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”, „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu”,
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale X ogłoszenia o konkursie.
 2. Zastrzeżenie, iż zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji kosztów ujętych w kategorii „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu”, nie odnosi się do projektów, w których jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” lub zadanie pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych (…)”.
 3. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają akceptacji PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 4. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”, „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie projektu, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji projektu, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu.

XIV. Zrealizowane przez PFRON w 2011 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2011 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 128.948.614,43 zł, w tym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach pierwszego, drugiego, czwartego, piątego oraz szóstego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 95.366.879,73 zł.
 2. W 2010 roku w ramach pierwszego, drugiego, czwartego, piątego oraz szóstego konkursu o zlecenie realizacji zadań, PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 91.685.602,91 zł.
 3. W 2010 roku w ramach programu „PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe" na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 5.000.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 4.499.907,24 zł.

„Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”,

Wniosek o zlecenie realizacji zadań

Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( strona 1 ) ( strona 2 ) ( strona 3 ) ( strona 4 ) ( strona 5 )

Data publikacji: 2011-10-03
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder