informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

VIII konkurs - Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2011 r.ósmego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2011 r.ósmego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Konkurs realizowany jest w formie powierzenie realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie. Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

W ramach konkursu może zostać wybrana przez PFRON wyłącznie jedna oferta realizacji projektu.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach niniejszego konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  które w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) zrealizowały co najmniej jeden projekt dotyczący kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, której budżet wynosił co najmniej 200.000,00 zł.
 2. W ramach konkursu nie mogą składać ofert realizacji projektu podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), tj.:
  1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  2. spółdzielnie socjalne,
  3. spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkam

3. Realizacja projektu nie może zostać powierzona fundacji lub organizacji pozarządowej, która:

  1. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiada wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

4. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. Koła, Oddziały), Oferentem jest zarząd główny tej organizacji.

5. Zarząd główny fundacji lub organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu jednostek organizacyjnych tej fundacji lub organizacji pozarządowej, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu Planowana wysokość środków na sfinansowanie realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, wynosi 1.200.000 zł – pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011 rok.

III. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane do dnia 18 sierpnia 2011 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu.
 3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektu należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzory umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta musi zawierać również informacje, o których mowa w założeniach do projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie oraz opis zrealizowanych przez Oferenta (w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty ogłoszenia konkursu) kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych (z podaniem tytułu, wartości, zasięgu kampanii, zastosowanych mediów). Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
  1. aktualny statut lub regulamin (jeżeli Oferent nie posiada statutu) – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
  3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana i parafowana przez Oferenta.
 7. Oferta realizacji projektu stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 8 (powierzenie realizacji zadań)”.

IV. Termin i warunki realizacji projektu, zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Termin realizacji projektu, zaproponowany w ofercie, musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektu, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania. Warunkiem uznania kosztów zlecenia wykonania usług za kwalifikowalne jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON. W przypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 3. Środki PFRON przyznane na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.
 4. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji projektu,
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone w ofercie oraz w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a PFRON,
  4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 3,
  5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
  6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przy opracowaniu budżetu projektu Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
  1. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
  2. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
  3. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 7. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale (w szczególności z kwalifikowalnością kosztów osobowych personelu projektu), stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IV „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, przyjętych uchwałą nr 25/2011 Zarządu PFRON z dnia 16 lutego 2011 roku („Zasady” zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „Zadania zlecane – VII konkurs”).

V. Limity kosztów kwalifikowalnych Suma kosztów osobowych personelu projektu (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie miesięczne wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne każdej z osób zatrudnionych do realizacji projektu nie może przekraczać (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 2–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przez Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej), danych i informacji wynikających z oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, w terminie 7 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
 4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danej oferty.
 5. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty.
 6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 7. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać uzupełnione i/lub wyjaśnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 8. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 9. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości uzupełnienia oferty.
 10. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym.
 11. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 12. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana jest w celu wyłonienia oferty, która w przypadku projektu będącego przedmiotem konkursu, jest najlepsza i ma największe szanse na sukces realizacyjny.
 13. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa ocenia:
  1. jakość koncepcji kampanii (jej spójność i metody) w świetle celów projektu,
  2. merytoryczną zgodność treści przekazu z celami projektu,
  3. koszty dotarcia – założone koszty dotarcia z treściami kampanii do jednego odbiorcy kampanii,
  4. wskaźniki dotarcia – szacowane odsetki adresatów kampanii do których dotrą treści kampanii,
  5. zasięg emisji zaproponowanych stacji telewizyjnych i radiowych (bez uwzględnienia zasięgu osiągniętego drogą satelitarną),
  6. kwalifikowalność kosztów projektu oraz efektywność zaplanowanych działań,
  7. doświadczenie Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekt będący przedmiotem niniejszego konkursu.
 14. Postanowienia ust. 13 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 15. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektu i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu podejmuje Zarząd PFRON, z uwzględnieniem rzetelności wykonania przez Oferenta zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON (w tym rzetelności i terminowości realizacji umów oraz rozliczania środków PFRON). W przypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest w podziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Po podjęciu przez Zarząd PFRON decyzji o wyborze realizatora projektu PFRON sporządza ogłoszenie wyników konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektu,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 4. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektu, PFRON informuje pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 6. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Aktualizacja oferty musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 7. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.

VIII. Zasady rozliczania projektu

 1. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektu, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzory umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego będzie uwzględniał charakter projektu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  3. zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.
 4. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w przypadku oferty wspólnej – zabezpieczenia składane są przez każdego z Oferentów).
 5. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z wytycznymi PFRON przekazanymi Oferentowi najpóźniej w dniu podpisania umowy. Celem audytu będzie uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę czy realizacja projektu przebiega zgodnie z przepisami prawa, z ofertą oraz umową. W ramach audytu badane będzie, w szczególności, czy księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są zgodnie ze stanem rzeczywistym realizacji projektu a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
 6. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania, że projekt jest finansowany ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji na wytworzonych materiałach (publikacjach, itp.), koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów, (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 7. Podczas realizacji projektu Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na materiałach (publikacjach, itp.) służących realizacji projektu. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. W przypadku braku logo PFRON na wytworzonych materiałach (publikacjach, itp.) koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia „Trybu zawierania i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiącego załącznik nr 7 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, przyjętych uchwałą nr 25/2011 Zarządu PFRON z dnia 16 lutego 2011 roku („Zasady” zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „Zadania zlecane – VII konkurs”).

IX. Zrealizowane przez PFRON w 2011 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2010 r. PFRON udzielił dofinansowań na realizację zadań/projektów dotyczących prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, na łączną kwotę 1.113.618,15 zł.
 2. W 2011 r. PFRON udzielił dofinansowań na realizację zadań/projektów dotyczących prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, na łączną kwotę 1.030.303,00 zł.

Załączniki


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramach ósmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2011-07-28
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Tomasz Wojakowski