informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie cenowe na głoszenia w prasie lokalnej i Internecie mające na celu promocję projektu.

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleja Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa NIP: 525-10-00-810 TEL: (0 22) 505 55 12 E-MAIL: bglodek@pfron.org.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmować będzie przygotowanie i publikację ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu lokalnym na terenie całego kraju oraz przygotowanie i zamieszczenie tożsamych ogłoszeń w Internecie, których celem będzie promocja projektu pn. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III ”.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania, dotyczący ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu lokalnym na terenie całego kraju i Internecie:
  1. 1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i opublikowanie ogłoszeń w prasie lokalneji Internecie mających na celu promocję projektu pn. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III ”, a w szczególności:
   1. Przygotowanie i zamieszczenie ogłoszeń w dziennikach i na stronach Internetowych, w których zamieszczane są przede wszystkim artykuły o tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej, prawnej, z wyłączeniem dzienników, w których dominująca treść ma charakter sensacyjny;
   2. Zakres zamówienia obejmuje dla każdego ogłoszenia jego skład (układ treści, grafiki) i dostosowanie do szaty graficznej danej gazety, serwisu Internetowego;
   3. Emisja ogłoszeń w prasie: łącznie 64 ogłoszenia w 8 regionach Polski:
    • Region I – Warszawa (obejmuje: Województwo Mazowieckie, Województwo Lubelskie);
    • Region II – Opole (obejmuje: Województwo Opolskie i Województwo Dolnośląskie);
    • Region III – Białystok (obejmuje: Województwo Podlaskie i Województwo Warmińsko-Mazurskie);
    • Region IV – Łódź (obejmuje: Województwo Łódzkie i Województwo Świętokrzyskie);
    • Region V – Bydgoszcz (Województwo Kujawsko-Pomorskie i Województwo Pomorskie);
    • Region VI – Poznań (obejmuje: Województwo Wielkopolskie i Województwo Lubuskie);
    • Region VII – Rzeszów (obejmuje: Województwo Podkarpackie, Województwo Małopolskie i Województwo Śląskie);
    • Region VIII – Szczecin (obejmuje: Województwo Zachodniopomorskie).
   4. Ogłoszenia w Internecie w formie baneru lub innej atrakcyjnej formie zaproponowanej przez Wykonawcę;
   5. Emisja ogłoszeń w Internecie: czas trwania 7 dni kalendarzowych na stronach o tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej, prawnej z wyłączeniem stron na których dominują treści o charakterze sensacyjnym.

 

 1. 2 . Gazeta, w której zamieszczane będą ogłoszenia musi:
  1. Mieć charakter gazety codziennej płatnej, ukazującej się w postaci drukowanej;
  2. Posiadać wydzielone strony lub miejsca na stronie albo dodatki tematyczne, ukazujące się przynajmniej raz w tygodniu, w których publikowane są:
   • Komunikaty;
   • Ogłoszenia;
  3. Ogłoszenia muszą zostać zamieszczone w dziennikach regionalnych[1], o najwyższej wartości wskaźnika „średnie rozpowszechnianie płatne razem”[2], odpowiednio w danym województwie w przypadku dzienników regionalnych, zgodnie z wynikami kontroli Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, w okresie trzeciego kwartału 2013 r. [1] Zgodnie z klasyfikacją Związku Kontroli Dystrybucji Prasy [2] Średnie rozpowszechnianie płatne razem to średnia liczba egzemplarzy sprzedanych [w sprzedaży egzemplarzowej, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeracie (wydawniczej indywidualnej, wydawniczej wielu egzemplarzy, kolporterskiej), prenumeracie e-wydań i innych płatnych formach rozpowszechniania] przypadająca na jedno wydanie w okresie od lipca do września 2013 roku, obliczona według wzoru: globalne rozpowszechnianie płatne pisma w ww. okresie podzielone przez liczbę wydań w tym okresie.

 

 1. 3. Sposób przygotowania i publikacji ogłoszeń:
  1. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie sukcesywnie, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem;
  2. Ogłoszenia będą publikowane w rozmiarze nie mniejszym niż 4 moduły i nie większym niż 8 modułów, zamieszczone między 3 a 7 stroną redakcyjną w pełnym kolorze.
  3. Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik możliwych do wykorzystania podczas projektowania ogłoszeń.
  4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty treści merytorycznej i oprawy graficznej ogłoszeń, w której ogłoszenia będą zamieszczone, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą publikacji;
  5. W stosunku do przedstawionego projektu treści merytorycznej i oprawy graficznej ogłoszeń Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekty ogłoszeń Zamawiającemu. Poprawione projekty powinny zostać przedstawione najpóźniej do godz. 14.00 w terminie 2 dni roboczych przed emisją ogłoszeń;
  6. Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie i Internecie następować będzie w sytuacji, gdy Zamawiający zatwierdzi ww. projekty ogłoszeń;
  7. Jako potwierdzenie opublikowania ogłoszeń w prasie lokalnej Wykonawca przedłoży ogłoszenia w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, nagranego na nośnik CD/DVD, a także przedłoży Zamawiającemu egzemplarz prasy, w której miała miejsce publikacja, a jako potwierdzenie opublikowania ogłoszeń w Internecie przedstawi print screen ze strony/stron na której zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z raportem ilości wyświetleń;
  8. Właściwości publikowanych ogłoszeń:
   • Wszystkie wytworzone produkty oraz dokumentacja w ramach niniejszego zamówienia publicznego muszą być prawidłowo oznaczone z zastosowaniem logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE) zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 04.02.2009 r. w Warszawie, do pobrania z: http://www.efs.gov.pl/zpfe/documents/wytyczne_04_02.pdf
   • Znak firmowy Zamawiającego musi być wykonany zgodnie z wzorami znaku firmowego oraz dokumentem pt. „Katalog identyfikacji wizualnej PFRON”, który jest zamieszczony na witrynie Zamawiającego pod adresem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/346/1233/Logo_Funduszu.html
   • Znak firmowy Partnera zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.
  9. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wyśle Wykonawcy logotypy stosowane w Projekcie pn. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III ” w postaci plików graficznych;
  10. Wykonawca przekaże terminy realizacji zadań według harmonogramu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy informację o wielkości stosowanego modułu podstawowego w prasie.

 

 1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi uwzględniać wymagania niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
 2. Publikacja wszystkich ogłoszeń musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2014 r.
 3. Informacje ogólne dotyczące ogłoszeń prasowych i Internetowych:
  1. Ogłoszenia muszą zawierać informację o współfinansowaniu jego realizacji ze środków Unii Europejskiej w następującym brzmieniu: „Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.04.2014 r .
 2. Opis sposobu obliczania ceny: Proponowaną wycenę proszę podać w kwocie brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT) za całość oraz z rozbiciem na ogłoszenia w prasie i Internecie. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Sposób oceny ofert: Kryterium – „cena” (100%) zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia, porównanej z cenami brutto ofert konkurencyjnych.
 4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Termin składania odpowiedzi na zapytanie cenowe do: 24.02.2014 do godziny 16:00. Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na podane niżej adresy e-mail: bglodek@pfron.org.pl

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy.

Data publikacji: 2014-02-14
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bartosz Głodek