informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmian do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przeprowadzeniem Oceny Skutków Regulacji (...)

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektu zmian do Ustawyo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wrazz przeprowadzeniem Oceny Skutków Regulacji w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Nr postępowania: 9/POKL.01.03.06-00-071/12/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl, www.trenerpracy.eu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji iaktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, projekt pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” , finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na opracowanie projektu zmian do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przeprowadzeniem Oceny Skutków Regulacji (OSR) zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów przyjętym Uchwałą nr 190 Rady Ministrów zdnia 29 października 2013 roku. Założenia do projektu zmian zawiera produkt finalny „Wytyczne dotyczące świadczenia usług trenera pracy” dostępny na stronie internetowej www.trenerpracy.eu . Projekt zmian ma na celu systemowe umocowanie usług trenera pracy świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających tego rodzaju wsparcia.

Zakres zamówienia – poniżej 30.000 euro

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

 1. Określenie zakresu OSR w zależności od przedmiotu i zasięgu oddziaływania aktu normatywnego.
 2. Określenie możliwych rozwiązań prawnych, które mogą skutecznie służyć osiągnięciu założonych celów (wprowadzenie usługi trenera pracy na terenie 380 powiatów) i rekomendowanie wybranych, optymalnych rozwiązań do wdrożenia wraz ze wskazaniem jakie akty prawne należy zmienić i w jakim zakresie. Zamawiający oczekuje określenia, kto będzie właścicielem zadania i w jaki sposób powinno ono być realizowane i finansowane, z uwzględnieniem możliwości usytuowania zatrudnienia wspomaganego również w strukturach samorządowych.
 3. Określenie skutków finansowych, organizacyjnych, społecznych, gospodarczych poszczególnych rozwiązań prawnych.
 4. Określenie prognozy skutków rozważanych rozwiązań, w tym oddziaływania na system prawny.
 5. Określenie kto powinien być beneficjentem usługi trenera pracy – wstępna definicja grupy docelowej zostanie przekazana przez Zamawiającego.
 6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wykonanie testu regulacyjnego [TR] dla opracowanego projektu założeń ustawy ma określać: wpływ na sektor finansów publicznych, analizę kosztów i korzyści społecznych oraz oszacowanie kosztów regulacyjnych, zgodnie z nowym standardem prezentacji wyników analiz, mającym postać formularza testu regulacyjnego..

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego:

 1. autorskie prawa majątkowe do dzieła określonego w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zezm.);
 2. prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Udostępnienie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania dzieła: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2015 r.
 2. Miejsce wykonania dzieła: u Wykonawcy.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w przypadku firm – wtym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, znależytą starannością, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu oceny skutków regulacji, przy czym:
 • co najmniej jedna z przedstawionych OSR została lub jest wykonywana na zamówienie centralnych organów administracji publicznej oraz
 • przedmiotem co najmniej jednej z przedstawionych OSR jest propozycja rozwiązania problemu dotyczącego społeczności osób niepełnosprawnych oraz
 • łączna wartość dwóch wykonanych lub wykonywanych usług niezależnie od tego kim był / jest Zamawiający jest nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto;
 1. uczestniczy lub uczestniczył w opracowywaniu co najmniej jednego projektu założeń zmian do ustawy wraz ztestem regulacyjnym.
 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi/współpracujez osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w terminie i w sposób zapewniający wysoką jakość opracowania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem/współpracuje lub będzie współpracował z zespołem składającym się z co najmniej 3 różnych osób, które będą uczestniczyć wwykonaniu zamówienia, a które spełniają następujące wymagania:

 • jedna osoba, która będzie wykonywała zamówienie jako ekspert, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk prawnych, która posiada doświadczenie w pracy zawodowej, badawczej lub naukowej z zakresu stanowienia prawa minimum 5 lat, jak również przygotowała (jako autor lub współautor) co najmniej jedną OSR;
 • jedna osoba, która będzie wykonywała zamówienie jako ekspert, posiadająca wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie w zakresie nauk prawnych, która posiada doświadczenie w pracy zawodowej, badawczej lub naukowej z zakresu prawa gospodarczego lub prawa pracy minimum 5 lat, jak również przygotowała (jako autor lub współautor) co najmniej jedną OSR;
 • jedna osoba, która będzie wykonywała zamówienie jako ekspert, posiadająca wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych lub społecznych, która posiada doświadczenie wpracy zawodowej, badawczej lub naukowej z zakresu nauk ekonomicznych lub społecznych minimum 5 lat, jak również przygotowała (jako autor lub współautor) co najmniej jedną OSR.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr2 do zapytania ofertowego.
 2. Wykaz przeprowadzonych Ocen Skutków Regulacji.
 3. Wykaz sporządzonych projektów zmian wraz z OSR i uzasadnieniem.
 4. Życiorysy zawodowe osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
 5. Referencje potwierdzające doświadczenie w przeprowadzaniu OSR.

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

PLN

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 • dane dotyczące Wykonawcy (imię i nazwisko/pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, e-mail);
 • doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia;
 • wykaz doświadczenia Wykonawcy;
 • proponowaną cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia, obejmującą zarówno kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy jak i z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych ipokrewnych (załącznik nr 1);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr2 do zapytania;
 • referencje.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
 • w języku polskim;
 • każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 1. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Katarzyna Krysik, Kierowniczka projektu, kkrysik@pfron.org.pl , 22/50 55564

Monika Deneko, Asystentka Kierowniczki projektu, mdeneko@pfron.org.pl , 22/50 55 583

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mdeneko@pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. do godz. 11:00. Decyduje data igodzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Projekt zmian - oferta".

12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena za realizację zamówienia – max 70 pkt;
 1. doświadczenie w przeprowadzaniu OSR – max 30 pkt.

13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciuo przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 70.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co„x”) x 70 pkt

gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny

Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

Co„x” – cena oferty ocenianej

 1. Punktacja dla kryterium „doświadczenie w przeprowadzaniu OSR” - ocena na podstawie Oświadczenia ospełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do zapytania ofertowego, oferty oraz referencji.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

Dosw 2-4 przeprowadzonych OSR = 10 pkt

Dosw 5-7 przeprowadzonych OSR = 20 pkt

Dosw powyżej 7 przeprowadzonych OSR = 30 pkt

gdzie:

Dosw – doświadczenie w przeprowadzaniu OSR

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

S„x” = C + Dosw

gdzie:

S„x”– suma punktów oferty

C – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia”

Dosw – punkty za kryterium „doświadczenie w przeprowadzaniu OSR”

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawiadomiony o wynikach postępowania wformie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wprzypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

16. FINANSOWANIE

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17. UWAGI KOŃCOWE

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane sąz beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanez przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertamiw rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań kapitałowo-osobowych

Data publikacji: 2014-12-23
Wydział Realizacji Programów
Autor: Katarzyna Krysik

Inne aktualności z tej kategorii