informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk i dostawa plakatów informacyjnych o projekcie „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób (...)

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk i dostawa plakatów informacyjnych o projekcie „Stażwadministracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych narynkupracy II”

Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 13 Tel. (22) 50-55 705; Tel: (22) 50-55-706 Fax: (22) 620-13-77

Adres strony internetowej:

www.pfron.org.pl

Rodzaj zamawiającego:

administracja państwowa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania graficznego, druku i dostawy plakatów informacyjnych o projekcie „Stażwadministracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych narynku pracy II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja plakatów:

 1. nakład 300 szt.
 2. format B2
 3. zadruk 4+0
 4. papier kredowy błyszczący
 5. gramatura papieru 170 g/m2
 6. druk w pełnym kolorze CMYK

Zakres zamówienia

– poniżej 14.000 Euro netto.

Zadania po stronie wykonawcy:

 1. Wykonawca wykona opracowanie graficzne plakatu i przedstawi 3propozycje projektu graficznego dowyboru przez Zamawiającego,
 2. Wykonawca oznaczy plakaty zgodnie z logotypami dostarczonymi przezZamawiającego,
 3. Wykonawca zapewni możliwość korekty zaproponowanych projektów graficznychplakatów,
 4. Wykonawca przed wydrukiem przedstawi ostateczny projekt graficzny plakatów doakceptacji Zamawiającego,
 5. Wykonawca dostarczy wykonane zamówienie na własny koszt pod wskazane adresy w ilości szt.:
  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 – Warszawa - 30 szt.;
  2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków – 90 szt.;
  3. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA ul. Jezierskiego 7, 00-457 Warszawa - 90 szt.;
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa - 90 szt.

Zadania po stronie zamawiającego:

Dostarczenie wymaganych logotypów (w tym logotypy PO KL 2007-2013) i zdjęć.

Wspólny słownik zamówień (cpv):

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy 22458000-5 - Pozostałe druki

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Termin wykonania usługi: 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 2. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe itechniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- PLN

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY iSZCZEGÓŁOWA OFERTA (załączniki nr 1, nr 2) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przezWykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lubpieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, niedopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości;
  3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 5. Ofertę zawierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za opracowanie graficzne, druk idostawę plakatów informacyjnych o projekcie należy złożyć do dnia 11 marca 2014 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: amaciejko@pfron.org.pl w postaci zeskanowanej doformatu PDF lub JPG. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data igodzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami:

Anna Maciejko e-mail: amaciejko@pfron.org.pl Tel. (22) 505-57-05

Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Konkurencyjna cena.
 3. Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów: 100

Opis sposobu obliczenia ceny:

Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi:

Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC = (Cmin / Cof)*100%)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy tozasadykonkurencyjności).

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie jej wyboru;
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bezpodania przyczyny.

Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta
Data publikacji: 2014-02-26
Wydział Realizacji Programów
Autor: Anna Maciejko

Inne aktualności z tej kategorii