informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu p.t. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnospr

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 13 Tel. (22) 50-55 705; Tel: (22) 50-55-706 Fax: (22) 620-13-77 Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

administracja państwowa

OPIS PROJEKTU

Projekt „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych narynku pracy” jest projektem systemowym, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR). Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2013 r. – 31.05.2014 r. naterenie całego kraju.

Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych (dalej: ON, w tym 100 kobiet i 100 mężczyzn) poprzez udzielenie imzindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia oraz promocja idei zatrudnienia ON wadministracji publicznej w okresie realizacji projektu na terenie całego kraju.

Cele szczegółowe projektu, osiągnięte w okresie 01.03.2013 - 31.05.2014 r.:

 1. Określenie preferencji i predyspozycji zawodowych ON, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (poradnictwo psychologiczne i zawodowe);
 2. Podniesienie, zmiana, uzupełnienie lub nabycie przez BO nowych umiejętności zawodowych i społecznych;
 3. Nabycie doświadczenia zawodowego na dobranym stanowisku pracy oraz wsparcie wśrodowisku pracy;
 4. Zdobycie zatrudnienia przez ON;
 5. Zmiana społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych i popularyzacja wiedzy naich temat.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania „Podręcznika dobrych praktyk” zawierającego minimum 50 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; Interlinia 1,5 wiersza; marginesy lewy, prawy górny i dolny 2.5 cm) wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanego „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Podręcznik dobrych praktyk” powinien zawierać:

 1. Informacje na temat dobrych praktyk dotyczących konkretnych doświadczeń powstałych w trakcie realizacji projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” wramach PO KL 2007-2013;
 2. Informacje na temat sposobu pracy z grupą docelową projektu, tj. osobami z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi wwieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lubbezrobotne;
 3. Informacje na temat rozwiązań technicznych lub organizacyjnych itp., które okazały się pomocne w osiągnięciu celów projektu i posiadają potencjał do ich zastosowania w innych projektach;
 4. Przykłady skutecznych i dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi wwieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lubbezrobotne;
 5. Oznaczenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro netto.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

 1. Opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk” zawierającego minimum 50 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, Interlinia 1,5 wiersza, marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2.5 cm).
 2. Współpraca z Liderem projektu, tj. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Partnerem projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) podczas opracowywania „Podręcznika dobrych praktyk”.
 3. Dostarczenie „Podręcznika dobrych praktyk” w wersji elektronicznej do druku w formacie DOC, DOCX lub RTF i w wersji papierowej do biura PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Przekazanie Wykonawcy danych na temat projektu pn. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 2. Przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz udzielenie pomocy w celu należytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
 3. Umożliwienie Wykonawcy współpracy z Partnerem projektu, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR).
 4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem izłożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

92.31.22.10-6 Usługi świadczone przez autorów.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014 r. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji o tematyce społecznej, w tym dot. aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe i techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi;
 3. Wykonawca powinien wykonać zadanie osobiście – w myśl definicji personelu projektu zawartej w „ Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki”, MRR, 01 styczeń 2013r.

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 1, nr 2, nr 3) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przezWykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lubpieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, niedopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;
  3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

Wycenę całkowitego kosztu opracowania „Podręcznika dobrych praktyk” (brutto, netto w PLN), w tym:

 1. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk”;
 2. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego “Podręcznika dobrych praktyk”;

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Anna Maciejko, kierownik projektu, e-mail: amaciejko@pfron.org.pl Tel. (22) 505-57-05

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zwierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk” oraz cenę wynagrodzenia brutto i netto za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z udokumentowanym ww. doświadczeniem, należy złożyć do dnia 7 lutego 2014 r. do godz. 16:00 na adres e-mailowy: amaciejko@pfron.org.pl .

O zachowaniu terminu na złożenie oferty decyduje data i godzina wpływu oferty doZamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Konkurencyjna cena;
  2. Doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji o tematyce społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów: 100

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 70% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=((Cmin / Cof)*70%)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA W OPRACOWYWANIU PODOBNYCH PUBLIKACJI O TEMATYCE SPOŁECZNEJ, W TYM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis kryterium – Doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji o tematyce społecznej, w tym aktywizacji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych: Kryterium (PD) może zdobyć maksymalnie 30% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PD=((Po*30%)/Pn)*100, gdzie:

PD – liczba punktów przyznanych ofercie,

Pn – najwyższa ilość opracowanych publikacji o tematyce społecznej, w tym aktywizacji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych,

Po – ilość opracowanych publikacji o tematyce społecznej, w tym aktywizacji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych w ofercie ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie określonych wyżej kryteriów oceny według wzoru: O = PC + PD

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy tozasadykonkurencyjności).

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboruł
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bezpodania przyczyny.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. Projekt „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta
 3. Załącznik nr 3 - Doświadczenie
Data publikacji: 2014-01-27
Wydział Realizacji Programów
Autor: Anna Maciejko