informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębo

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”.

Nr postępowania: 1.3.6-00-056/10/2012, data: 02.11.2012 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 13 Tel. (022) 50-55-566; Tel: (022) 50-55-329 Fax: (022) 816-22-62

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja państwowa

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z niepełnosprawnością intelektualną (280 kobiet i 420 mężczyzn) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim.

Cele szczegółowe projektu:

 1. odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaplanowanie/zweryfikowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet i 282 mężczyzn),
 2. zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet i 282 mężczyzn),
 3. podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych w zakładach pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet i 282 mężczyzn),
 4. utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u 130 zatrudnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną (52 kobiet i 78 mężczyzn)
 5. odkrycie indywidualnego potencjału u osób 100 osób (40 kobiet i 60 mężczyzn) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
 6. zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną u 700 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną (560 kobiet i 140 mężczyzn).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania „Podręcznika dobrych praktyk” zawierającego minimum 80 stronmaszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy przed 6 pt, Interlinia 1,5 wiersza)wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanego „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Podręcznik dobrych praktyk” powinien zawierać:

 1. informacje na temat dobrych praktyk dotyczących konkretnych doświadczeń powstałych w trakcie realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” w ramach PO KL 2007-2013;
 2. informacje na temat sposobu pracy z grupą docelową projektu, tj. osobami z upośledzeniem umysłowym.
 3. informacje na temat projektu pilotażowego pt. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)” oraz projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”;
 4. rozwiązania techniczne lub organizacyjne itp., które okazały się pomocne w osiągnięciu celów projektu i posiadają potencjał do ich zastosowania w innych projektach;
 5. przykłady skutecznych i dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z upośledzeniem umysłowym, w szczególności w zatrudnianiu kobiet;
 6. oznaczenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

 1. Opracowanie „Podręcznika dobrych praktyk”zawierającego minimum 80 stronmaszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy przed 6 pt, Interlinia 1,5 wiersza),
 2. Współpraca z Liderem Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Partnerem projektu, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie podczas opracowywania „Podręcznika dobrych praktyk;
 3. Dostarczenie Podręcznika dobrych praktyk w wersji elektronicznej do druku i w wersji papierowej.

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Przekazanie Wykonawcy danych na temat projektu pilotażowego „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)” (założenia, wskaźniki, rezultaty).
 2. Przekazanie Wykonawcy danych na temat projektu "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II" i działań realizowanych w ramach projektu oraz założeń, wskaźników i osiągniętych rezultatów.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

92.31.22.10-6, Usługi świadczone przez autorów

TERMIN I MIEJSCE WYKOANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy w okresie do dnia 07.12.2012 r.
 2. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji, w tym skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowym;
 2. Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe i techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.
 3. Wykonać zadanie osobiście – w myśl definicji personelu projektu zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki”, MRR, 22 listopada 2010r. ( czytaj )

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1, nr 2, nr 3) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora;
  3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów.
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

Wycenę całkowitego kosztu opracowania „Podręcznika dobrych praktyk” (brutto, netto w PLN), w tym:

 1. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za opracowanie Podręcznika;
 2. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego “Podręcznika dobrych praktyk”.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Bożena Sopniewska, kierownik projektu e-mail: bozena_sopniewska@pfron.org.pl

Tel. (22) 50-55-566

Anna Bogusz-Koźbiał, koordynator merytoryczny projektu e:mal: abogusz@pfron.org.pl ;

Tel. (22) 50-55-329

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zwierającą cenęwynagrodzenia brutto i netto za opracowanie podręcznika oraz cenę wynagrodzenia brutto i netto za przeniesienie autorskich praw majątkowychwraz z udokumentowanym ww. doświadczeniem, należy składać do dnia 15.11.2012r. do godz. 16:00

na adres e-mailowy: bozena_sopniewska@pfron.org.pl oraz abogusz@pfron.org.pl ;

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Konkurencyjna cena,
  2. Ilość oferowanych stron opracowanego „Podręcznika dobrych praktyk”
  3. Doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji, w tym skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowym,
  4. Możliwość kompleksowego wykonania usługi.
 3. Sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów: 100

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 70% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=((Cmin / Cof)*70%)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA W OPRACOWYWANIU PODOBNYCH PUBLIKACJI, W TYM SKIEROWANYCH DO OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Opis kryterium – Doświadczenie w opracowywaniu podobnych publikacji, w tym publikacji skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowym ): Kryterium (PD) może zdobyć maksymalnie 30% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PD=((Pn*30%)/Po)*100, gdzie:

PD– liczba punktów przyznanych ofercie,

Pn – najwyższa ilość opracowanych publikacji, w tym publikacji skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowym,

Po – ilość opracowanych publikacji, w tym publikacji skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowymoferty ocenianej,, 100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie określonych wyżej kryteriów oceny według wzoru: O = PC + PD

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.
 2. Wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”.

Uwagi końcowe.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty ( pobierz )

Załącznik nr 2 – Szczegółowy kosztorys ( pobierz )

Załącznik nr 3 - Doświadczenie ( pobierz )

Data publikacji: 2012-11-02
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożena Sopniewska