informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu poświęconego tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych na portalu internetowym dotyczącym pracy oraz usługę mailingu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnośc

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu poświęconego tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych na portalu internetowym dotyczącym pracy oraz usługę mailingu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”

Nazwa i adres zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 13 Tel. (22) 50-55-664; Tel: (22) 50-55-593 Fax: (22) 816-22-62

Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

Rodzaj zamawiającego: administracja państwowa

Opis przedmiotu zamówienia Publikacja artykułu poświęconego tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych na portalu internetowym dotyczącym pracy (artykuły, informacje i ogłoszenia) oraz mailing do użytkowników tego portalu, zawierający informację o artykule (kierującym do niego) w ramach projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro netto.

Zadania po stronie wykonawcy:

 1. Publikacja artykułu na głównej stronie portalu lub na podstronie portalu dedykowanej dla pracodawców przez okres 30 dni;
 2. Publikacja zwiastuna artykułu na stronie głównej portalu przez okres 7 dni;
 3. Mailing z informacją o artykule do 100000 użytkowników portalu. W przypadku posiadania mniejszej liczby użytkowników portalu głównego istnieje możliwość uzupełnienia tej liczby o użytkowników portali powiązanych z portalem głównym;
 4. Oznaczenie artykułu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 5. Przygotowanie raportu z mailingu potwierdzającego wykonanie usługi (zawierającego m.in. informację o liczbie wysłanych maili).

Zadania po stronie zamawiającego: Dostarczenie artykułu wraz z materiałami graficznymi: zdjęcia, logotypy (w tym logotypy POKL 2007-2013), grafiki, wykresy;

Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi publikacji: 79970000-4

Termin i miejsce wykonania zamówienia: Termin wykonania usługi: 1 – 30 kwietnia 2014 r. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe i techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi:
  1. Dysponować portalem, na którym umieszczony zostanie artykuł;
  2. Dysponować bazą użytkowników pozwalającą na przeprowadzenie mailing.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia - PLN

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 1 i nr 2) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;
  3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać:

Wycenę całkowitego kosztu usługi (brutto, netto w PLN), w tym:

 1. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za publikację artykułu;
 2. Wycenę wynagrodzenia brutto i netto za wykonanie mailingu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami. Jędrzej Sudnikowicz, specjalista ds. promocji, e-mail: jsudnikowicz@pfron.org.pl Tel. (22) 50-55-631

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę zwierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za publikację artykułu oraz cenę wynagrodzenia brutto i netto za wykonanie mailingu, należy składać do dnia 7 marca 2014 r. do godz. 16:00 na adres e-mailowy: jsudnikowicz@pfron.org.pl, w postaci zeskanowanej do formatu PDF lub JPG;

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Konkurencyjna cena;

Maksymalna liczba punktów: 100

Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=(Cmin / Cof)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

Finansowanie Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

Uwagi końcowe. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta
Data publikacji: 2014-02-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Anna Baraniecka