informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu ekranów LCD w pojazdach komunikacji miejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu ekranów LCD w pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i 12 miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców na terenie Polski w celu realizacji emisji spotu informacyjnego dla projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Tel. (22) 50-55-500

Fax: (22) 816-22-62

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

Rodzaj Zamawiającego: administracja państwowa

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa wynajmu ekranów LCD w pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i 12 miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców na terenie Polski w celu realizacji emisji spotu informacyjnego pt. „Ich warto zatrudnić” dla projektu „ Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami iniektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji iaktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 30.000 Euro netto.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadania po stronie Wykonawcy:

 1. Wynajem nośników LCD zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Przedstawienie wymagań technicznych według których Zamawiający przygotuje spot informacyjny;
 3. Współpraca z Zamawiającym;
 4. Przedstawienie raportu z wykonania usługi.

W przypadku konieczności dostosowania otrzymanego materiału do poszczególnych nośników (poprzez zmianę rozmiarów obszaru wyświetlanego itp.) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczny plik przeznaczony do emisji i dokona wszelkich ewentualnych zmian i poprawek, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany w oznaczeniu spotu informacyjnego wymagają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zadania po stronie zamawiającego:

 1. Dostarczenie materiału do emisji według wymagań technicznych przedstawionych przez Wykonawcę.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

79341000-6 – Usługi reklamowe

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2015 r.;
 2. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe i techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

Nie dotyczy.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- PLN

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 2, nr 3) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami.

Jacek Wereśniak

e-mail: jweresniak@pfron.org.pl

Tel. (22) 50-55-561.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za usługę należy składać do dnia 04.02.2015 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: jweresniak@pfron.org.pl

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Kryterium oceny ofert jest 100% cena oferty.

Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto;
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=(Cmin / Cof))*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Termin związania ofertą

30 dni roboczych.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. „ Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” .

Uwagi końcowe.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Data publikacji: 2015-01-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Jacek Wereśniak