informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleja Jana Pawła II 13 00–828 Warszawa NIP: 525-10-00-810 tel. 0-600-967-395 e–mail: bglodek@pfron.org.pl

2 .Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I: „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3: „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6. Zamówienie składa się z:

 • Teczki konferencyjnej Opis przedmiotu Teczka A4, klejona skóra, z wewnętrznymi przegrodami i szlufką na długopis. Dołączony notes z 25 czystymi kartkami.
  • Wymiary 32x25,7x2 cm;
  • Rodzaj nadruku Sito1(1), Transfer1(8), Transfer cyf.(8), Tłoczenie;
  • Maksymalne pole nadruku 160x240 mm;
  • Kolor charakterystyczny Czarny;
  • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk;
  • Liczba 200 szt.

zdjęcie poglądowe:

Teczka konferencyjna

 • Zestawu piśmienniczego (długopis i cienkopis) –. Opis przedmiotu Metalowy długopis i cienkopis w ozdobnym pudełku. Niebieski wkład.
  • Wymiary 18x6,5x3 cm;
  • Rodzaj nadruku Tampon3(4), Laser(1);
  • Maksymalne pole nadruku 35x7 mm;
  • Kolor charakterystyczny Srebrny;
  • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk;
  • Liczba – 200 szt.

zdjęcie poglądowe:

Zestaw piśmiennicz y (długopis i cienkopis) Zestaw piśmiennicz y (długopis i cienkopis) Zestaw piśmiennicz y (długopis i cienkopis)

 • Pendrive 8GB Opis przedmiotu Metalowa pamięć USB z brelokiem. Skórzane etui (brąz lub czerń) z magnetycznym zamknięciem. Pakowany w eleganckim kartonowym pudełku.
  • Wymiary 104x32x16 mm;
  • Rodzaj nadruku Sito, Laser, Tłoczenie;
  • Maksymalne pole nadruku 67,5x28,5x8 mm;
  • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk;
  • Liczba – 200 szt.

zdjęcie poglądowe:

Pendrive 8GB Pendrive 8GB Pendrive 8GB

 • Torby płóciennej Opis przedmiotu Wykonana z tworzywa sztucznego ekologiczna torba na zakupy. Oferowana w 6 kolorach. Pakowana zbiorczo. Logo naniesiemy torbę techniką sitodruku.
  • Wymiary 300x75x350mm;
  • Rodzaj nadruku Sito0(4);
  • Maksymalne pole nadruku 200x200mm;
  • Kolor charakterystyczny Granatowy;
  • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk;
  • Liczba – 200 szt.

zdjęcie poglądowe:

Torba płócienna

3. Wspólny słownik zamówień (CPV)

Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 22462000-6 (materiały reklamowe).

4. Zadania po stronie wykonawcy

 1. Wykonawca przygotuje w formie elektronicznej projekty materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji oraz przekaże je Zamawiającemu do akceptacji w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy.
 2. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego do przesłanych projektów i poprawi je w terminie 2 dni roboczych od przesłanych uwag przez zamawiającego.
 3. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim projektów oraz dostarczonych grafik.
 4. Wykonawca dostarczy wykonane zamówienie na własny koszt pod wskazany adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

5. Zadania po stronie zamawiającego

 1. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy logotypy, które należy zamieścić na materiałach promocyjnych.
 2. Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania projektów materiałów promocyjnych, które Wykonawca uwzględni i przedstawi poprawione projekty materiałów konferencyjnych, Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

7 . Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania.
 3. Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej 2 usług, zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, za kwotę co najmniej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w pkt 2, opisane w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: bglodek@pfron.org.pl

Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

Walutą zamówienia oraz wszystkimi rozliczeniami z nią związanymi jest PLN.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
  3. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Forma oferty:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
  2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
  3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
  1. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2),
  3. wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat (Załącznik nr 3),
 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami

Bartosz Głodek Specjalista ds. promocji w projekcie pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”, e-mail: bglodek@pfron.org.pl.

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę ze wskazaniem łącznej ceny brutto całego zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres bglodek@pfron.org.pl .
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2014 roku do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

13. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium: cena „C”- waga 100 % (100% = 100 pkt)

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem: C = C n / C o x 100 pkt gdzie:

Cn – cena brutto oferty najtańszej, Co – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

 1. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą e-mailową.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W celu zawarcia Umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć w formie papierowej na adres Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis KRS,

2. Nr NIP,

3. Nr REGON,

4. Pełnomocnictwo jeśli Umowę będzie podpisywać osoba inna niż upoważniana w KRS-ie.

16. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

17. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

18. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”.

19. Uwagi końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

20. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat.
Data publikacji: 2014-07-14
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bartosz Głodek

Inne aktualności z tej kategorii