informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie zestawów konferencyjnych

w ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych narynku pracy II”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleja Jana Pawła II 13 00–828 Warszawa NIP: 525-10-00-810 tel. 22 505-55-12 e–mail: bglodek@pfron.org.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych w ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I: „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3: „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6. Zamówienie składa się z:

  • notesu – Klasyczny notes A4 z kolorową gumką zamykającą. Oprawa pokryta ekoskórą PU. Notes z 80/100 kartkami w linie. Znakowanie na okładce sitodruk/tampodruk, tłoczenie monochromatyczne. Wielkość nadruku: 60 x 60 mm, 60 x 60 mm, Wymiary produktu: 291 x 250 x 14 mm, kolor czerwony. Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Ilość – 200 szt.;
  • długopisu – Automatyczny bambusowy długopis z błyszczącym chromowanym wykończeniem. Niebieski wkład. Wielkość nadruku: 22x4, Wymiary produktu: 13,5x1,4x1,0 cm, Oznaczenie: grawer. Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Ilość – 200 szt.;
  • pamięć USB 4GB – Pamięć USB z obrotowym mechanizmem. Żółta obudowa i metalowa czerwona osłona. Pamięci z interfejsem 2.0. spakowane w indywidualne pudelka. Wielkość nadruku: 27x14 mm, Wymiary produktu: 56 x 19 x 12mm. Oznaczenie: grawer dwustronny. Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Ilość – 200 szt.;
  • torby płóciennej – Torba na zakupy z długimi rączkami. Bawełna. 105 g/m2. Wielkość nadruku: 280x280. Nadruk jednostronny full color. Wymiary produktu: 42x38x0,2 cm. Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Ilość – 200 szt.
  • roll – up – format 100 x 200 cm, gramatura 510 g/m kw, full kolor. Roll Up Premium wysokiej klasy z mechanizmem przeznaczonym do prezentacji wewnątrz pomieszczeń. Powinien posiadać aluminiową konstrukcję z dwoma nóżkami wzmocnioną metalową płytą zwiększającą stabilność, wysokiej jakości listwę zatrzaskową zakładaną na trójdzielny maszt. Gniazdo mocowania masztu dodatkowo wzmocnione profilami i wypustką. Zestaw posiadający mocną, podwójną torbę transportową z trzema uchwytami. Kaseta mieszcząca banner do grubości 510 g/m kw. Ilość – 5 szt.

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39294100-00 (artykuły informacyjne i promocyjne), 22462000-6 (materiały reklamowe).

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

1. Wykonawca przygotuje w formie elektronicznej projekty zestawów konferencyjnych oraz przekaże je Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy. 2. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego do przesłanych projektów i poprawi je w terminie 2 dni roboczych od przesłanych uwag przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim projektów oraz dostarczonych grafik. 4. Wykonawca dostarczy wykonane zamówienie na własny koszt pod wskazany adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa. 5. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy logotypy, które należy zamieścić na materiałach konferencyjnych. 2. Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania projektów zestawów konferencyjnych, które Wykonawca uwzględni i przedstawi poprawione projekty zestawów konferencyjnych Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego.

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

1. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania. 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania. 3. Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej 2 usług zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie za kwotę co najmniej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w pkt 2, opisane w Załączniku nr 3 do Zapytania. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: bglodek@pfron.org.pl. Ponadto wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Walutą zamówienia oraz wszystkimi rozliczeniami z nią związanymi jest PLN.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe: a. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1), b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, c. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną, d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, e. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Forma oferty: a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą, c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3. Kompletna oferta musi zawierać: a. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1), b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2), c. wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat (Załącznik nr 3), 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Bartosz Głodek, Specjalista ds. promocji w projekcie pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”, e-mail: bglodek@pfron.org.pl.

12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę ze wskazaniem łącznej ceny brutto całego zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres bglodek@pfron.org.pl. 2. Ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2015 roku do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium: cena „C”- waga 100 % (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem: C = Cn / Co x 100 pkt, gdzie:

Cn – cena brutto oferty najtańszej, Co – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

4. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W celu zawarcia Umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć w formie papierowej na adres Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis KRS, 2. Nr NIP, 3. Nr REGON, 4. Pełnomocnictwo, jeśli Umowę będzie podpisywać osoba inna niż upoważniona w KRS-ie.

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

18. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”

19. UWAGI KOŃCOWE

1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty; Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Data publikacji: 2015-01-21
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bartosz Głodek

Inne aktualności z tej kategorii