informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” współfinansowaneg

Zapytanie ofertowe na w ytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „ Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami iniektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Tel. (22) 50-55-500

Fax: (22) 816-22-62

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

Rodzaj zamawiającego: administracja państwowa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wytworzenia i dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 30.000 Euro netto.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadania po stronie wykonawcy:

 1. Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z szablonami dostarczonymi przez Zamawiającego.
 2. Współpraca z Zamawiającym
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia na własny koszt na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II nr 13

00-828 – Warszawa

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację wydruku materiałów i dokona wszelkich ewentualnych zmian i poprawek aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Jakakolwiek zmiany w oznaczeniu materiałów promocyjnych wymagają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zadania po stronie zamawiającego:

 1. Dostarczenie grafik do oznaczenia materiałów promocyjnych;
 2. Dostarczenie szablonu oznaczenia materiałów promocyjnych;

Wspólny słownik zamówień (cpv):

22462000-6 – Materiały reklamowe

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2014 r;
 2. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać umiejętności, doświadczenie oraz urządzenia przemysłowe i techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

Nie dotyczy.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- PLN

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 2, nr 3) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;
 4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Jędrzej Sudnikowicz, specjalista ds. promocji w projekcie,

e-mail: jsudnikowicz@pfron.org.pl Tel. (22) 50-55-631

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zwierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za wytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych należy składać do dnia 23.06.2014 r. do godz. 16:00 na adres e-mailowy: jsudnikowicz@pfron.org.pl;

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy:

Kryterium oceny ofert jest 100% cena oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto;
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi:

Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=(Cmin / Cof))*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Termin związania ofertą

30 dni roboczych.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”.

Uwagi końcowe.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-06-05
Wydział Realizacji Programów
Autor: Jędrzej Sudnikowicz