informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe nr WAT/TZ/01/06/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. dot. dostawy 1 samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych


 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Tel. 22 50 55 500 Fax 22 50 55 601 NIP 525 10 00 810

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 (jednego) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnego z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1.

 1. Termin składania ofert:

Do 16 czerwca 2014 r. do godz. 14:00

 1. Podstawa prawna

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem uczciwej konkurencji.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany w 2014 roku, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza samochodu pochodzącego z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów.
 2. Samochód musi być zgodny z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości wydania samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu.
 4. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości producenta oferowanego samochodu:
  • 24 miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne,
  • 36 miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze,
  • 60 miesięcy gwarancji jakości na perforację elementów nadwozia,
 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania, co najmniej jednej Stacji Obsługi realizującej gwarancję na terenie m. st. Warszawy.
 1. Wykonawca

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu (w załączniku nr 1).

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Wróblewski nr tel. 22 50 55198 (w godz. 09:00-15:00), e-mail: rwroblewski@pfron.org.pl

 1. Informacje o adresowaniu korespondencji i sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

  1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia – oferty, zawiadomienia oraz informacje – Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną, w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oferty, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. UWAGA! W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane.
  3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa adres e-mail: rwroblewski@pfron.org.pl UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców wymogów opisanych w niniejszym punkcie.
 2. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania oraz przedłużenie terminu składania ofert

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2014 r. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni.
  2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, do których wysłano Zapytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert.
  3. W przypadku, gdy zmiana będzie istotna, tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału wpostępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o powyższym Wykonawców, którym wysłał zapytanie oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego, podanej w punkcie poprzednim.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w opisanej kopercie „Dostawa 1 (jednego) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
  2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania.
 4. Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres rwroblewski@pfron.org.pl lub w formie pisemnej (w zamkniętej opisanej kopercie „Dostawa 1 samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”) drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego – Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, w godz. od 9.00 - do 16.00 (kancelaria-parter).
  2. Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca 2014 r. o godz. 14.00. UWAGA! Liczy się data i godzina dostarczenia oferty drogą elektroniczną lub złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.
 5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 150 dni od dnia zawarcia Umowy;

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Wyjaśnienia

  1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców - w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona poprawek złożonej oferty.
 2. Kryteria wyboru oferty

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
   1. Cena „C” – 75% (75% = 75 pkt), liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium będzie liczona wg wzoru:

cena najtańszej oferty

C = ------------------------------------------- x 75

cena ocenianej oferty

 1. Termin dostawy „TD” – 25% (25% = 25 pkt), liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium w zależności od złożonych ofert będzie liczona od najkrótszego do najdłuższego terminu dostawy wg schematu: Np. Termin dostawy 90 dni – 25 pkt. Termin dostawy 100 dni – 20 pkt. Termin dostawy 110 dni – 15 pkt. Termin dostawy 120 dni – 10 pkt. Termin dostawy 130 dni – 5 pkt. Termin dostawy powyżej 130 dni – 0 pkt.

Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów:

Cena „C” – 75% (75% = 75 pkt) Termin dostawy „TD” – 25% (25% = 25 pkt)

LP = C+TD

gdzie LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę.

 1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty

  1. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907z póżn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro (netto).
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty, tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów ijednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zamówienie, nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od dnia upływu składania ofert.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
   • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
   • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
 2. Wykaz załączników

Załącznik do niniejszego Zapytania stanowi jego integralną część.

Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2014-06-05
Wydział Administracyjno Techniczny
Autor: Radosław Wróblewski