informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe w sprawie hostingu oraz usług programistycznych świadczonych w ramach aplikacji on-line pn. „Generator Wniosków”.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa hostingu oraz usługi programistyczne wymienione poniżej:

 1. Aplikacja on-line „Generator Wniosków”

Opis obecnej wersji aplikacji

Generator wniosków to aplikacja służąca do przygotowywania i składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, dokonywania wstępnej oceny złożonych wniosków, publikowania wyników oceny wniosków oraz dokonywania aktualizacji wniosków. W chwili obecnej w Generatorze Wniosków zarejestrowanych jest 1350 użytkowników, a baza danych posiada wielkość ponad 4,5 GB (3143 wniosków, 9500 poszczególnych wersji wniosków). W ciągu najbliższego roku przewidywany jest dalszy wzrost ilości danych.

Aplikacja napisana została w architekturze MVC oraz technologii PHP z wykorzystaniem Zend Framework. Obecnie aplikacja zainstalowana jest na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 64-bit. Serwer obsługujący aplikację posiada 12 dedykowanych procesorów Xeon 2,3 GHz oraz 16 GB dedykowanej pamięci. W tej chwili aplikacja obsługiwana jest przez serwer IIS. Dostępny jest pełen kod źródłowy aplikacji.

Minimalne wymagania aplikacji:

 • PHP w wersji 5.3 lub wyższej.
 • PostgreSQL w wersji 8.4 lub wyższej.
 • Serwer typu Apache lub Internet Information Server.
 • Dostępna usługa typu “mod_rewrite” lub odpowiadająca.
 • Biblioteki PHP wymagane przez Zend Framework.
 • Minimum jedno konto VPN. Konto może być potrzebne w celu standardowego zarządzania systemem oraz przeprowadzenia audytu zabezpieczeń i zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Wymagany dostęp do środowiska z Internetu. Nie jest konieczne zestawienie stałego łącza dla określonych, wskazanych lokalizacji. Minimalna wymagana szybkość łącza - 20 Mb/s.
 • Zamawiający nie narzuca wymagań dotyczących architektury serwerowej - dostarczone rozwiązanie powinno spełniać wymagania dotyczące możliwości obsługi aplikacji przy zadanym obciążeniu.

Minimalne wymagania oprogramowania serwerowego:

 • Zainstalowany serwer WWW.
 • Zainstalowany silnik baz danych PostgreSQL.
 • System operacyjny serwera 64 bit.
 • Zapewniony pełen import / eksport danych w formacie Microsoft Access.

Wymagania co do aplikacji on-line pn. „GeneratorWniosków”:

 1. podstawową funkcjonalnością aplikacji on-line pn. „GeneratorWniosków” jest przygotowywanie oraz składanie, przez uprawnione go tego podmioty,wnioskóww ramach konkursów ozlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. aplikacja powinna zostać opracowana na podstawie rozwiązań istniejących już w generatorachwnioskówprzygotowanych w ramach VII, IX, XI i XIII konkursu ozlecenie realizacji zadań (...). Wersja demonstracyjna generatora wniosków przygotowanego wramach VII, IX, XI i XIII konkursu ozlecenie realizacji zadań (...) dostępna jest pod adresem: http://generator-demo.pgs-soft.com/ Kod źródłowy generatora, o którym mowa powyżej, zostanie udostępniony Wykonawcy.
 3. aplikacja powinna poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej wnastępujących przeglądarkach:
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox 4 i nowszych,
 • Safari,
 • Opera,
 • Internet Explorer 8 i nowszych;
 1. pozostałe funkcjonalności aplikacji to:
  1. automatyczna weryfikacja warunków formalnych, jakie musi spełniać wniosek,
  2. moduł weryfikacji merytorycznej wniosków, wraz z możliwością generowania list wniosków zweryfikowanych pozytywnie/negatywnie pod względem merytorycznym,
  3. kilka poziomów dostępu do aplikacji: konta administratora, konto wnioskodawcy, konto oceniającego,
  4. zastosowanie mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: tekst alternatywny, zmianę wielkości czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień przeglądarki,
  5. zapewnienie wsparciedla skrótów klawiszowych oraz klawisza przejścia [tab],
  6. informowanie użytkownika o wykonywanych operacjach, poprzez wyświetlanie stosownych komunikatów, tak by maksymalnie ograniczyć możliwość popełnienia błędu,
  7. weryfikowanie danych wprowadzonych do formularzy m.in. napodstawie słowników, reguł oraz masek wprowadzania danych,
  8. formularz zgłoszeniowy dla nowych użytkowników,
  9. możliwość tworzenia i zamieszczania plików (np.wezwań o uzupełnienie wniosku, Kart Oceny Merytorycznej, list wniosków zweryfikowanych pod kątem formalnym oraz merytorycznym, komunikatów dla Wnioskodawców);
 2. planowana rozbudowa aplikacji obejmie między innymi:
  1. przygotowanie Generatora Wniosków do ogłoszenia kolejnego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. wprowadzenie nowego poziomu uprawnień dostępowych – konta pracownika,
  3. wprowadzenie dodatkowych mechanizmów walidacji pól we wniosku,
  4. wprowadzenie dziennika zdarzeń z dostępem z poziomu konta administratora,
  5. ujednolicenie sposobu przepływu statusów wniosku,
  6. zapewnienie zgodności z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie AA opracowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C), w szczególności poprzez dokładne opisanie menu aplikacji, nagłówków kolumn i etykiet przycisków w taki sposób, aby możliwa była praca z czytnikiem ekranowym, również bez udziału myszy,
  7. możliwość przyporządkowania wniosku do realizatora: Biura PFRON lub jednego z Oddziałów PFRON.

Wsparcie techniczne:

 1. definicje pojęć:
  1. asysta – zdalna pomoc użytkownikowi aplikacji w rozwiązaniu problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji, udzielana za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji,
  2. awaria – problem w prawidłowym funkcjonowaniu aplikacji wynikający zprzyczyn technicznych niezależnych od jej Wykonawcy, np.: wirusy komputerowe, problemy spowodowane przez elementy współpracujące zaplikacją itp.,
  3. błąd – niepoprawne działanie aplikacji lub jej elementu, brak dostępności aplikacji dla jej użytkowników (z wyłączeniem okoliczności niezależnych odWykonawcy), naruszenie bezpieczeństwa aplikacji (dostęp do danych lub funkcji aplikacji z pominięciem mechanizmów bezpieczeństwa),
  4. czas reakcji wsparcia technicznego – czas liczony od zgłoszenia do reakcji wsparcia technicznego, obejmujący co najmniej kontakt zwrotny zZamawiającym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wstępną analizę funkcjonowania aplikacji i przedstawienie Zamawiającemu planu dalszych działań,
  5. usterka – niepoprawne działanie aplikacji lub jej fragmentu, umożliwiające wykonywanie jego funkcji, ale w sposób utrudniony,
  6. zgłoszenie – dokonywane przez użytkownika, udokumentowane powiadomienie (telefonicznie, faxem, mailem) o problemie związanym znieprawidłowym funkcjonowaniem aplikacji.
 2. w ramach wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. analizy problemów zgłoszonych przez użytkowników aplikacji,
  2. asysty przy rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
  3. asysty przy określaniu przyczyn usterek, błędów lub awarii aplikacji iidentyfikacji elementu aplikacji, który jest tego przyczyną,
  4. usunięcia zdefiniowanych przyczyn usterek i błędów,
  5. asysty przy usuwaniu przyczyn awarii,
  6. naprawy usterek i błędów,
  7. usunięcia skutków usterek i błędów,
  8. asysty przy usuwaniu skutków awarii,
  9. dostarczania, instalacji i konfiguracji uaktualnień i nowych wersji aplikacji lub jej komponentów w przypadku wprowadzania zmian;
 3. w ramach asysty Wykonawca zapewni wsparcie w postaci konsultacji telefonicznych ie-mailowych dotyczących wdrożonej aplikacji, od poniedziałku do piątku, wgodzinach od 8 do 16;
 4. zgłoszenia przyjmowane będą przez Wykonawcę pod wskazanym w umowie nrtelefonu i adresem e-mail lub przy pomocy systemu służącego do śledzenia błędów.
 5. czas reakcji wsparcia technicznego na otrzymane zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny (brak potwierdzenia we wskazanym czasie oznacza automatyczne rozpoczęcie biegu terminu skutecznej naprawy). Wykonawca niezwłocznie pootrzymaniu zgłoszenia przystąpi do jego analizy i podejmie działania zmierzające do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu aplikacji;
 6. czas skutecznej naprawy błędu to 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 7. czas skutecznej naprawy usterki to 96 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Usługa hostingu dla aplikacji Zamawiającego, która zapewni:

 1. instalację i utrzymanie aplikacji;
 2. dostępność usług na poziomie minimum 97% w skali roku oraz minimum 99% w czasie trwania naboru wniosków o dofinansowanie realizacji zadań;
 3. tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych wykonywanych minimum raz dziennie i przechowywanych przez minimum siedem dni;
 4. bezpieczeństwo danych i zabezpieczenie przed dostępem nieupoważnionych użytkowników;
 5. udostępnienie środowiska zastępczego maksymalnie w ciągu czterech godzin. Środowisko zastępcze powinno pozwalać na podstawową obsługę aplikacji w trakcie przywracania działania środowiska podstawowego;
 6. obsługę minimum 3000 użytkowników jednocześnie.

3. Świadczenie serwisowych usług programistycznych polegających na:

 1. konfiguracji, zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji WWW na serwerze;
 2. obsłudze serwisowej aplikacji typu WWW, która może wymagać znajomości jednej lub więcej z następujących technologii: PHP, MySQL, PostgreSQL, HTML, CSS, Javascript, C#, .NET, MS Access. Obsługa serwisowa polegać będzie na wprowadzaniu rozszerzeń i nowych funkcjonalności do aplikacji na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Zamawiającego.

Abonament obejmować będzie minimum 30godzinpracy programisty w miesiącu. Czas pracy rozliczany będzie kwartalnie.

Konieczne będzie udostępnienie przez Oferenta systemu służącego do śledzenia błędów (tzw. bugtracker) oraz zarządzania zadaniami.

Oszacowania kosztów proszę dokonać podając osobno koszt:

 1. usługi hostingu przez okres jednego roku;
 2. zapewnienia wsparcia technicznego przez okres jednego roku;
 3. świadczenia usług serwisowych przez okres jednego roku.

3. Zadania po stronie wykonawcy

 1. przygotowanie strony, na której będzie funkcjonowała aplikacja;
 2. umieszczenie strony w domeniegenerator.pfron.org.pl;
 3. udostępnienie i utrzymanie serwera, na którym umieszczona zostanie aplikacja;
 4. wsparcie techniczne wraz z dokonywaniem niezbędnych poprawek oraz „help desk” dla wnioskodawców;
 5. świadczenie usług programistycznych w zakresie rozbudowy i modyfikacji aplikacji.

4.Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 r.
 2. miejsce wykonania zlecenia: u Wykonawcy.

5.Warunki udziału w postępowaniu

 1. wykonawca składający ofertę musi wykazać doświadczenie w opracowywaniu aplikacji on-line służących doprzygotowywania (wprowadzania treści za pośrednictwem formularzy on-line) iskładania wnioskówodofinansowanie zadań finansowanych ześrodków publicznych oraz ich oceny pod kątem formalnym i merytorycznym;
 2. wykonawca składający ofertę musi wykazać doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej, w zakresie świadczenia usług programistycznych;
 3. wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi programistyczne, o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każda;
 4. osoby zaangażowane w realizację przedmiotu muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem w realizacji zadań, które będą wykonywać w ramach realizacji zamówienia. Wnioskodawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie opisu zawartego w załącznikach do zapytania ofertowego.

7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- PLN

8. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być stworzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY ( załącznik nr 1 );
 2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
 3. podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem inazwiskiem lub pieczęcią imienną;
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;
 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Forma oferty:

Oferta powinna być sporządzona:

 1. w języku polskim;
 2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą;
 3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestników postępowania.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami

Paweł Woźniak, adres e-mailowy: pwozniak@pfron.org.pl , tel. (22) 50 55663.

10.Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (skan) należy przesłać na adres pwozniak@pfron.org.pl wciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, do godziny 16.00.

11.Kryteria oceny ofert

 1. zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone;
 2. ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla usługi hostingowej (Część I) i usług programistycznych (Część II).

Część I - usługa hostingowa

1.1.) cena „C ”- 80% = 80 pkt,

1.2.) przepustowość łączy internetowych „P” - 10% = 10 pkt,

1.3.) poziom dostępności usług „DU” - 10% = 10 pkt.

Ad. 1.1.) kryterium: cena „C”- 80% = 80 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania całości zamówienia dla Części I podanej wofercie. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium cena - wzór matematyczny. Proporcja najniższej oferowanej ceny (w liczniku) do ceny ocenianej oferty (w mianowniku) pomnożona przez 80 punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80 pkt.

Ad. 1.2.) kryterium: przepustowość łączy internetowych „P” - 10% = 10 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie podanej w ofercie przepustowości w Mbps. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium przepustowość łączy - wzór matematyczny. Proporcja przepustowości łączy w ocenianej ofercie (w liczniku) do najwyższej oferowanej przepustowości (w mianowniku) pomnożona przez 10 punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.

1.3.) kryterium: poziom dostępności usług „DU” - 10% = 10 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie podanej w ofercie dostępności usługi w skali jednego roku wyrażonej w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium poziom dostępności usług - wzór matematyczny. Proporcja poziomu dostępności usług w ocenianej ofercie (w liczniku) do największego oferowanego poziomu (w mianowniku) pomnożona przez 10 punktów

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w Części I wyliczana będzie w następujący sposób:

LP(CZ.I) = C + P + DU

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w Części I wynosi LP(CZ.I) = 100 pkt.

Część II – usługi programistyczne

2.1.) miesięczna liczba godzin pracy programisty (abonament) „A ”- 35% = 35 pkt,

2.2.) cena jednej godziny pracy programisty w ramach abonamentu „CA” - 45% = 45 pkt,

2.3.) cena jednej godziny pracy programisty poza abonamentem „CD” - 10% = 10 pkt,

2.4.) doświadczenie w świadczeniu usług programistycznych „D” - 10% = 10 pkt.

Ad. 2.1.) kryterium: miesięczna liczba godzin pracy programisty (abonament) „A ”- 35% = 35 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie liczby godzin pracy programisty w miesiącu podanej w ofercie. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium miesięczna liczba godzin programisty w abonamencie - wzór matematyczny. Proporcja miesięcznej liczby godzin w ocenianej ofercie (w liczniku) do największej miesięcznej liczby godzin (w mianowniku) pomnożona przez 35 punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 35 pkt.

Ad. 2.2.) kryterium: cena jednej godziny pracy programisty w ramach abonamentu „CA” - 45% = 45 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto jednej godziny pracy programisty podanej w ofercie. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium cena jednej godziny pracy programisty w abonamencie - wzór matematyczny. Proporcja najniższej oferowanej ceny godziny pracy(w liczniku) do ceny godziny pracy ocenianej oferty (w mianowniku) pomnożona przez 45 punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 45 pkt.

Ad. 2.3.) kryterium: cena jednej godziny pracy programisty poza abonamentem „CD” - 10% = 10 pkt

będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto jednej godziny pracy programisty podanej wofercie. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Wyliczenie punktacji dla kryterium cena jednej godziny pracy programisty poza abonamentem - wzór matematyczny. Proporcja najniższej oferowanej ceny godziny pracy(w liczniku) do ceny godziny pracy ocenianej oferty (w mianowniku) pomnożona przez 45 punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.

Ad. 2.4.) kryterium: doświadczenie w świadczeniu usług programistycznych „D” - 10% = 10 pkt

będzie oceniane według zasady: za każdą wykonaną usługę powyżej minimum, o którym mowa w pkt IV, Oferent otrzyma 1 pkt.

Oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w Części II wyliczana będzie w następujący sposób:

LP(CZ.II) = A + CA + CD + D

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w Części I wynosi LP(CZ.II) = 100 pkt.

Całkowita liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę wynikać będzie z zsumowania liczby punktów uzyskanych przez ofertę w Części I i Części II

LP = LP(CZ.I) + LP(CZ.II)

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę wynosi 200 pkt.

12.Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

13.Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

14.Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-07-09
Wydział Realizacji Programów
Autor: Paweł Woźniak

Inne aktualności z tej kategorii