informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę, w oparciu o standardy WCAG 2.0.

Nr postępowania: 1/1.3.6-00-066/12/2012, data: 06.11.2012 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego, zgodny z wymogami zawartymi w Wytycznych WCAG 2.0.,minimalnie na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY .

 1. Przygotowanie projektu graficznego (stylu) szablonów (mogącym opierać się na szablonie wybranego systemu) przy zachowaniu typu layoutu, który jest układem skalowalnym, dostosowującym się do szerokości ekranu (domyślnie 100% szerokości).
 2. Wdrożenie projektu graficznego do szablonów systemu po stronie użytkownika (uczestnika kursów).
 3. Dopracowanie dostępności szablonów zgodnie z uwagami Zamawiającego (niewielkie poprawki HTML i fine-tunning CSS).
 4. Weryfikacja lokalizacji na język polski po stronie użytkownika (uczestnika kursów), poprawki, uzupełnienie braków.
 5. Prace programistyczne

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Współpraca w zakresie dokonfigurowania systemu
 2. Przygotowanie/wgranie kursu testowego

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 25.01.2013 r.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej wersji projektu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego.
 3. Miejsce wykonania zlecenia u Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i zaplecze kadrowe do wykonania przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi lub posiadać możliwość realizacji usługi w oparciu o usługi podwykonawców.
 3. Wykonawca powinien zapewnić kompleksową obsługę Zamówienia.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przygotowanie oferty zgodnej z Wytycznymi WCAG 2.0., minimalnie na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony w postępowaniu.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

Wykonawca przedstawia dokumenty w formie kserokopii (zaświadczenia z numerami REGON, NIP, zaświadczanie wpisu do KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1, nr 2, nr 3)
 2. Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 4. Dokumenty formie kserokopii (zaświadczenia z numerami REGON, NIP, zaświadczanie wpisu do KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gopodarczej )
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Forma oferty

Oferta powinna być sporządzona:

 1. w języku polskim;
 2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert
 3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów;
 4. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wycenę przedmiotu Zamówienia
 2. Propozycję projektu graficznego odpowiadającego przedmiotowi Zamówienia.
 3. Wstępny wybór systemu LMS, którego dostosowanie zostanie zaoferowane Zamawiającemu. Wybór powinien zostać poparty uzasadnieniem.

W odpowiedzi ofertowej powinien także uwzględnić cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, kwotę brutto zawierającą opracowanie projektu i prace programistyczne.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Sonja Strycharska, Koordynator ds. edukacji, adres e-mailowy: sstrycharska@pfron.org.pl , tel. (22) 50 55530.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę (1 egz.) wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) iadresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

z dopiskiem :

„Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę, w oparciu o standardy WCAG 2.0.” oraz ”Nie otwierać przed 15.11.2012 r., godz. 16:00”.

 

do dnia

15.11.2012 r.

do godz.

16:00

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Cena,
 3. Sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów: 100

 

Kryterium

Waga

Cena

100

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=((Cmin / Cof)*100%)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, która uzyska największą ilość punktów na podstawie określonych wyżej kryteriów oceny według wzoru.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II ”.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 3 - Szczegółowa oferta

Uwagi końcowe.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Data publikacji: 2012-11-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sonja Strycharska