informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zakupu noclegu dla uczestników seminariów

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zakupu noclegu dla uczestników seminariów nt. tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności realizowanego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”

Nr postępowania: 2/1.3.6-00-066/12/2012, data: 16.01.2013 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zakupu noclegu w hotelu dla przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie biorących udział w seminariach nt. tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostało zaplanowane 8 dwudniowych seminariów dla 160 uczestników.

Poniżej planowany termin noclegu dla maksymalnie 25 osób (jedna doba):

· 06-07.02.2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przedstawionego powyżej w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników organizowanych seminariów.

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

  • Zapewnienie noclegu dla uczestników seminariów dla grupy maksymalnie 25 osób we wskazanym terminie, 5 pokoi dwuosobowych, 15 pokoi jednoosobowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pokoi dwuosobowych na rzecz pokoi jednoosobowych (lub odwrotnie) w sytuacji jeśli liczba kobiet w stosunku do mężczyzn będzie niesymetryczna,
  • Lokalizacja hotelu znajduje się w odległości maksymalnie 2 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna,
  • Śniadania wliczone w cenę pokoju,
  • Pokoje wyposażone w łazienkę, TV, pościel, ręczniki,
  • Infrastruktura hotelu przystosowana dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca określa cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT. Powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.

4. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania usługi: 06-07.02.2013 r.

6. SPOSÓB OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Sonja Strycharska, Koordynator ds. edukacji, e-mail: sstrycharska@pfron.org.pl , tel.: (22)5055530.

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: sstrycharska@pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu) z dopiskiem „Nocleg dla uczestników seminariów realizowanych w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.

 

do dnia

30.01.2013 r.

do godz.

12:00

9. KRYTERIA OCENY OFERT:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 3, w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 70% (Cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej)* 70% = liczba punktów
  2. Odległość od Dworca Centralnego – 30% (Najkrótsza odległość / odległość oferty badanej)* 30% = liczba punktów

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty.

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

11. FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II ”.

Uwagi końcowe.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Data publikacji: 2013-01-17
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sonja Strycharska