Informacja nt. dostępu do informacji publicznych, które nie są zamieszczone w BIP

Data publikacji 12.01.2004

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON, jest udostępniana na wniosek. Wniosek w formie pisemnej należy kierować do Prezesa Zarządu PFRON, Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, wniosek pisemny nie jest wymagany.

PFRON umożliwia skopiowanie informacji, jej wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany przez wnioskodawcę wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Fundusz zastrzega sobie możliwość określenia wysokości opłaty za przygotowanie informacji lub udostępnienia do wglądu dokumentów w siedzibie Biura lub Oddziału PFRON.
 

Data publikacji 12.01.2004

Rejestr zmian
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor:
Statystyka strony: 12780 wizyt