Informacja nt. ponownego wykorzystania informacji publicznej

Data publikacji 08.05.2012

Informacje publiczne zamieszczone na podmiotowej stronie www Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON oraz przekazane na wniosek w trybie określonym w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, mogą być ponownie wykorzystane. PFRON nie pobiera opłat za ponowne wykorzystanie informacji. W przypadku jednak, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany przez wnioskodawcę wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Fundusz zastrzega sobie możliwość określenia wysokości opłaty za przygotowanie informacji lub udostępnienia do wglądu dokumentów w siedzibie Biura lub Oddziału PFRON.

W przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej, Fundusz zastrzega, że dysponent tej informacji ma obowiązek poinformować o źródle informacji oraz o czasie wytworzenia i pozyskania danej informacji.

W przypadku odmowy udzielenia przez PFRON informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania, podmiot uprawniony może wnieść skargę do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Zarządu PFRON odmawiającej jej udzielenia.
 

Data publikacji 08.05.2012

Rejestr zmian
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 7495 wizyt