Komunikaty

Data publikacji 13.12.2011

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania wydruku grafik, najmu nośników billboardowych i wyklejenia grafik na wynajętych nośnikach w wybranych miastach na terenie Polski

Warszawa, dnia 09 grudnia 2011 r.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania wydruku grafik, najmu nośników billboardowych i wyklejenia grafik na wynajętych nośnikach w wybranych miastach na terenie Polski w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6.
Nr postępowania: 2/1.3.6-00-056/10/2011, data: 04.11.2011 r.

 1. Zamawiający:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa
  Tel. (022) 50-55-561; Fax: (022) 816-22-62
 2. Przedmiot zamówienia:
  Wspólny słownik zamówień (CPV):
  79.82.00.00 - Usługi związane z drukowaniem
  79.34.00.0 - Usługi reklamowe i marketingowe
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
 • usługi wydruku grafik do 12 m 2;
 • najmu nośników billboardowych na okres 30 dni;
 • wyklejenia grafik na wynajętych nośnikach;
 • w miastach preferowanych przez Zamawiającego: Białystok, Gdańsk, Koszalin, Krosno, Lublin, Łódź, Ostróda, Piła, Warszawa, Wrocław, Zgierz;
 • udokumentowanie fotograficzne po wykonaniu usługi w każdym mieście z osobna w wybranych miastach na terenie Polski
 1. W dniu 03.11.2011 r. ogłoszono na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl
 2. Termin składania ofert : 25.11.2011 r. do godz. 16:00
 3. Termin wykonania usługi od dnia 01.01.2012r. do 30.04.2012 r.
 4. Do dnia 25.11.2011 r. do godz. 16:00 wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

telefon

fax

mail

1.       

ARTGRAPH Sp. z o.o.

ul. Okrężna 11a

02-916 Warszawa

22 651 96 96 wew. 202

22 651 96 96 wew. 110

agnieszka.rusinowska@artgraph.pl

2.       

ART Marketing Syndicate S.A. (AMS)

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

22 555 64 78

22 555 64 84

a.pakulska

@ams.com.pl

3.       

STROER MEDIA SP. Z O.O.

ul. Belwederska 6A

00-762 Warszawa

22 444 27 72

22 444 26 09

azieminska@stroeer.pl

 1. Kryterium wyboru oferty było: cena, ilość miast i ilość nośników – 100 punktów, gdzie:
 • Kryterium cena (PC) może zdobyć maksymalnie 70 punktów.
 • Kryterium ilość miast (PM) może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
 • Kryterium ilość nośników (PN) może zdobyć maksymalnie 10 punktów.

UZASADNIENIE
Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 02.12.2011 r. w godz. 12.00 do 15.00 dokonała wyboru jednego oferenta , ART Marketing Syndicate S.A. (AMS), który złożył najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o kryteria założone w zapytaniu ofertowym.
Złożone oferty zostały ocenione w następujący sposób:

 • STROER MEDIA SP. Z O.O. – oferta odrzucona na etapie oceny formalnej, z powodu niespełnienia warunku preferowanych miast przez zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.
 • ARTGRAPH Sp. z o.o. – oferta uzyskała 82 punktów.
 • ART Marketing Syndicate S.A. (AMS) – oferta uzyskała 99 punktów.


Ponadto, oferent ART Marketing Syndicate S.A. (AMS) przy przedstawionej w ofercie niższej cenie, zaproponował wynajem nośników billboardowych na okres 4 miesięcy,
a oferent ARTGRAPH Sp. z o.o. przy wyższej cenie przedstawionej w ofercie, zaproponował wynajem nośników billboardowych na okres 1 miesiąca.

Postępowanie przeprowadziła Komisja w składzie:

 1. Jolanta Waszkiewicz – Przewodniczący
 2. Bożena Sopniewska – Członek
 3. Marek Dymek – Członek
 4. Anna Bogusz-Koźbiał – Sekretarz

Data sporządzenia protokołu – 09.11.2011r.

Zatwierdził Kierownik Jednostki

Dyrektor
Wydziału Wdrażania Programów
Uni Europejskiej
Robert Pudło

Data publikacji 13.12.2011

Rejestr zmian
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Anna Bogusz-Koźbiał
Statystyka strony: 2702 wizyt