Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 14.02.2017

Rozpoznanie rynku - łącza dla PFRON

Zapytanie o oszacowanie wartości

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 2. Opis przedmiotu zapytania: Przedmiotem zapytania jest przedstawienie propozycji cenowej na:
  1. Dostarczenie łącz oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalizacjach PFRON wymienionych w poniższej Tabeli nr 1. Proszę o podanie miesięcznych kosztów netto w polskich złotych dla wyszczególnionych w Tabeli nr 1 poniżej lokalizacji w przypadku świadczenia usługi przez 24 i 36 miesięcy. Przepustowość łącz powinna wynosić 50Mb/s w obie strony z wyjątkiem lokalizacji al. Jana Pawła II 13, gdzie powinna wynosić 500Mb/s symetrycznie.
  2. Dostarczenie łącz oraz świadczenie usługi dostępu do sieci WAN w technologii MPLS w lokalizacjach PFRON wymienionych w poniższej Tabeli nr 2. Proszę o podanie miesięcznych kosztów netto w polskich złotych dla wyszczególnionych w Tabeli nr 2 poniżej lokalizacji w przypadku świadczenia usługi przez 24 i 36 miesięcy. Przepustowość łącz powinna wynosić 25Mb/s w obie strony z wyjątkiem lokalizacji al. Jana Pawła II 13, gdzie powinna wynosić 300Mb/s symetrycznie.
 3. Termin składania propozycji cenowych : do 17.02.2017 r. do godz. 15.00. 
 4. Forma składania propozycji. Propozycja cenowa powinna być złożona w formie wypełnionej tabeli (Tabela nr 1 i Tabela nr 2)
  Forma pisemna: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
  Forma elektroniczna: na adres e-mail: miwanek@pfron.org.pl
 5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: poprzez e-mail - miwanek@pfron.org.pl, telefon 22 505 5741 w godzinach 9.00 - 16.00
 6. Ważność składanej odpowiedzi na zapytanie: 90 dni od daty złożenia
 7. Wykaz dokumentów: Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów
 8. Informacje dodatkowe:
  • zapytanie o propozycję cenową nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia;
  • PFRON może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyny;
  • w przypadku unieważnienia postępowania PFRON nie ponosi kosztów postępowania.
Data publikacji 14.02.2017

Rejestr zmian
Departament ds. Teleinformatyki
Autor: Marcin Iwanek
Statystyka strony: 194 wizyt