Praca w Funduszu

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.12.2016

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale ds. Administracji i Logistyki

 


OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W WYMIARZE CZASU PRACY: 1 ETATU,

W WYDZIALE DS. ADMINISTRACJI I LOGISTYKI.

 (nazwa JO)

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne PFRON.
 2. Pełnienie funkcji sekretarza w komisjach przetargowych oraz sporządzanie kompletnej  dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
 3. Udzielanie porad jednostkom organizacyjnym PFRON w zakresie zamówień publicznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań im przydzielonych.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: ………………………………………………………..
 3. Znajomość języków obcych:  - Język obcy: ........................... Poziom: ....................................
 4. Rodzaj doświadczenia: .................................................................
 5. Przeszkolenie: ................................................................................
 6. Szczególne uprawnienia: ..............................................................
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • Biegła znajomość przepisów ustawy PZP i aktów wykonawczych ustawy.
 • Umiejętność analizowania przepisów prawa dot. zamówień  publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

·wymogi Pożądane

 1. Wykształcenie: ....................................................................................
 2. Staż pracy: ...........................................................................................
 3. Znajomość języków obcych:   - Język obcy: angielski; Poziom: b. dobry
 4. Rodzaj doświadczenia: .....................................................................
 5. Przeszkolenie: ………………………………………………….........
 6. Szczególne uprawnienia: ..................................................................
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: ................................

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29 grudnia 2016 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale ds. Administracji i Logistyki” na adres: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON mieszczącej się pod ww. adresem w godzinach 8:00 - 16:00

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 397

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 15.12.2016

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 1138 wizyt