Praca w Funduszu

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 02.01.2017

Nabór na stanowisko Asystenta Prezesa Zarządu w Departamencie ds. Organizacyjnych

 


OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

 

ASYSTENT PREZESA ZARZĄDU

W WYMIARZE 1 ETATU W DEPARTAMENCIE DS. ORGANIZACYJNYCH

W WYDZIALE DS. ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

(nazwa JO)

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Wykonywanie pracy kierowcy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przestrzeganie terminów okresowych przeglądów technicznych i rejestracyjnych oraz terminu ważności polisy ubezpieczeniowej OC, dbałość o jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, sumienne przeprowadzenie obsługi codziennej, dbałość o czystość powierzonego pojazdu. 
 3. Odnotowywanie w kartach drogowych odbytych przeglądów technicznych, okresowych i rejestracyjnych, zaistniałych wypadków, kolizji i innych stwierdzonych uszkodzeń pojazdu.
 4. Wyjazdy służbowe na zlecenie Zarządu.
 5. Terminowe rozliczanie faktur i pobranych zaliczek.
 6. Koordynacja transportu – dojazd do miejsc spotkań (sprawdzanie miejsc, utrudnień na trasie dojazdu, przygotowanie rekomendowanych tras).

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie:  średnie
 2. Staż pracy: 5 lat
 3. Znajomość języków obcych:  - Język obcy: brak
 4. Rodzaj doświadczenia:  co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowcy lub pokrewnym
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: czynne prawo jazdy kat. B
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • - dyspozycyjność
 • - odpowiedzialność
 • - sumienność
 • - odporność na stres
 • - łatwość nawiązywania kontaktów
 • - wysoka kultura osobista
 • - znajomość topografii Warszawy

·wymogi Pożądane

 1. Wykształcenie: brak
 2. Staż pracy: brak
 3. Znajomość języków obcych:   - Język obcy: brak
 4. Rodzaj doświadczenia: brak
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: brak
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: brak

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy,
 6. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,
 7. kserokopia prawa jazdy kat. B

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4,5,7.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16 stycznia 2017 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Asystenta Prezesa Zarządu” na adres al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • bądź osobiście w godzinach: 8:00 – 16:00 do kancelarii Biura PFRON mieszczącej się pod ww. adresem.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 126

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 02.01.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 1484 wizyt