Praca w Funduszu

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.

Kliknij tutaj, aby przejść dalej »

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.01.2017

Nabór na 3 stanowiska Samodzielnego Referenta w Departamencie ds. Rynku Pracy

 


OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA

3 STANOWISKA SAMODZIELNEGO REFERENTA

W WYMIARZE 1,00 ETATU, W DEPARTAMENCIE DS. RYNKU PRACY.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z prawidłowością i kompletnością dokumentacji składanej przez beneficjentów dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za pośrednictwem SODiR,
 2. prowadzenie postępowań rozstrzygających zasadność ubiegania się przez beneficjentów o wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 3. opracowywanie projektów decyzji i postanowień, rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań,
 4. współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych postępowań,
 5. prowadzenie korespondencji z beneficjentami dofinansowań i refundacji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Staż pracy: brak
 3. Znajomość języków obcych:  brak
 4. Rodzaj doświadczenia: 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej; doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: brak
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: brak

·wymogi Pożądane

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość.
 2. Staż pracy: 2 lata
 3. Znajomość języków obcych: - Język obcy : angielski Poziom: średni.
 4. Rodzaj doświadczenia: brak
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: brak
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość zagadnień dotyczących PFRON ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przedmiotem działania Departamentu ds. Rynku Pracy, umiejętność interpretacji  przepisów prawnych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, umiejętność korzystania z programów prawniczych oraz bazy aktów prawnych, znajomość programów (WORD, EXCEL), komunikatywność.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy,
 5. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 17 stycznia 2017 r.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na 3 stanowiska Samodzielnego Referenta w  Departamencie ds. Rynku Pracy” na adres 00-828  Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13 lub osobiście do Kancelarii PFRON w godzinach 08:00-16:00
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl  z tytułem: „Nabór na 3 stanowiska Samodzielnego Referenta w  Departamencie ds. Rynku Pracy”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub data wpływu korespondencji e-mail na ww. adres).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 50-55-650.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński

 

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 03.01.2017

Rejestr zmian Starsze wersje dokumentu
Autor:
Statystyka strony: 1949 wizyt