Praca w Funduszu

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.01.2017

Nabór na stanowisko Referenta w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON

 


OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

poszukuje kandydata na stanowisko

Referenta

w wymiarze całego etatu,

w  Oddziale Kujawsko-Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Udzielanie klientom informacji na temat działalności oddziału.
 2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz nadzorowanie obiegu dokumentów.
 3. Obsługa składnicy akt, monitorowanie stanu technicznego sprzętu i wyposażenia, w tym warunków bhp i ppoż
 4. Monitorowanie stanu artykułów i materiałów niezbędnych do bieżącej działalności oddziału.
 5. Obsługa prowadzonych rejestrów.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie:  wyższe
 2. Staż pracy: 3 lata
 3. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie w wykonywaniu zadań administracyjno-biurowych
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i Office,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista.

·wymogi Pożądane

 1. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,
 • znajomość zasad archiwizowania dokumentacji.
   

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany rodzaj doświadczenia,
 5. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 17 stycznia 2017 r.

 

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura lub Oddziału PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko  Referenta w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON .” na adres 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko  Referent  w  Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON”

     

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (data wpływu do kancelarii lub data nadania e-maila).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 056 681 44 02

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński

 

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 201 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 03.01.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 1326 wizyt