Praca w Funduszu

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.01.2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Administracji i Logistyki

 


OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

Naczelnika Wydziału ds. Administracji i Logistyki

w wymiarze 1 etatu

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

Nadzór nad realizacją zadania z zakresu zabezpieczenia logistycznego i administracyjnego Funduszu, w szczególności zapewnienie sprawnego funkcjonowania Funduszu poprzez zapewnienie adekwatnych zasobów oraz nadzór nad następującymi obszarami:

 • Transportem, w tym nadzorem nad flotą samochodową
 • Zaopatrzeniem, w tym realizacją zakupów i ich rozliczaniem
 • Zarządzanie majątkiem i środkami trwałymi, w tym zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania budynku Funduszu, współpracą z podmiotami świadczącymi usługi zabezpieczenia bezpieczeństwa osobowego, mienia, energetycznego itp.
 • Planowaniem i realizacją zamówień publicznych.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: minimum 4 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania działań korygujących
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność efektywnego wdrażania zmian systemowych
 • wysoka odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • cechy osobowościowe: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, samodzielność i dokładność w działaniu
 • zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

·wymogi Pożądane

 1. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych ze stanowiskiem pracy.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:              

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia.
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Pisemną koncepcję zarządzania Wydziałem ds. Administracji i Logistyki (3-4 strony).

Dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3-4.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19 stycznia 2017 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Administracji i Logistyki”na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13,

 • bądź osobiście w godzinach: 8:00 – 16:00 do kancelarii Biura PFRON mieszczącej się pod ww. adresem.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Biura PFRON).

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (22) 50 55 250

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński

 

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 05.01.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 1681 wizyt