Praca w Funduszu

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 10.01.2017

Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu i Jakości

 

 


OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA DEPARTAMENTU AUDYTU I JAKOŚCI

W WYMIARZE 1 ETATU

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

1) wsparcie Prezesa Zarządu w realizacji celów i zadań Funduszu poprzez prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;

2) tworzenie standardów weryfikacji poprawności działania Funduszu i planów audytu;

3) przeprowadzanie weryfikacji zgodności działania Funduszu z ustalonymi standardami;

4) prowadzenie doradztwa dla kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi Funduszu;

5) koordynowanie zadań z zakresu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej;

6) tworzenie standardów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli wewnętrznej;

7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej;

8) zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami odrębnymi funkcjonowania Funduszu w zakresie zapewnienia jakości.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: minimum 6 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. Rodzaj doświadczenia: brak
 4. Szczególne uprawnienia: posiadanie kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 5. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość systemów zarządzania
 • znajomość norm ISO 9001
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania działań korygujących
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność efektywnego wdrażania zmian systemowych
 • wysoka odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • cechy osobowościowe: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, samodzielność i dokładność w działaniu
 • zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

·wymogi Pożądane

 1. Wykształcenie: wyższe/podyplomowe ekonomiczne lub związane z zarządzaniem
 2. Znajomość języków obcych:   - język obcy: j. angielski  poziom: B2 (Upper-Intermediate)

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:          

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia.
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania audytu wewnętrznego.
 6. Oświadczenie, którego treść została zamieszczona poniżej.
 7. Pisemną koncepcję zarządzania Departamentem Audytu i Jakości (3-4 strony).
 8. Dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3-6.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24 stycznia 2017 roku

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu i Jakości”

na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13,

 • bądź osobiście w godzinach: 8:00 – 16:00 do kancelarii Biura PFRON mieszczącej się pod ww. adresem.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Biura PFRON).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (22) 50 55 250

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

 

Zbigniew Skrzypczyński


 


 

 

.............................................................................                                                                              ......................................

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)                                                                (miejscowość i data)

 

..............................................................................

 

..............................................................................

                          (adres zamieszkania)

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
DLA AUDYTORORA WEWNĘTRZNEGO/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO FUNDUSZU*

 

Oświadczam, że:

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
posiadam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  tj. ..............................................................................., chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie                                                                                                                                      (wpisać obywatelstwo)

w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

 

 

...........................................................

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

__________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 10.01.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 2508 wizyt