Praca w Funduszu

Data publikacji 01.02.2017

Nabór na stanowisko Eksperta ds. badań i analiz w Departamencie ds. Programów

 


OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

EKSPERT DS. BADAŃ I ANALIZ

W WYMIARZE CAŁEGO ETATU, W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW, WYDZIAŁ DS. BADAŃ I ANALIZ

      (nazwa JO)

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

1. Koordynowanie i nadzorowanie projektowania i przeprowadzania badań własnych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności:

 • opracowywania założeń metodologicznych,
 • opracowywania założeń organizacyjnych i narzędzi badawczych,
 • organizowania procesu gromadzenia danych,
 • wykonywania analiz i opracowywania raportów z badań.

2. Koordynowanie i nadzorowanie projektowania i realizacji badań zlecanych podmiotom zewnętrznym, w szczególności:

 • opracowywania założeń badawczych oraz dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia);
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • prac badawczych i analitycznych prowadzonych przez wykonawcę badania,
 • odbiór raportów z badań.

3. Inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem analiz problemów społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych na użytek prac projektowych i programowych.
4. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej w zakresie zadań Wydziału.
5. Przygotowywanie opinii, informacji i strategii niezbędnych dla właściwej realizacji zadań PFRON.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

1. Wykształcenie: Studia II stopnia - magister

2. Staż pracy: 6 lat.

3. Znajomość języków obcych:  - Język obcy: angielski  Poziom: komunikatywny

4. Rodzaj doświadczenia:  

 • Doświadczenie zawodowe w instytucjach naukowych.
 • Doświadczenie w zakresie przeprowadzania ewaluacji:

a) ex-ante

b) mid-term/on-going

c) ex-post

5. Przeszkolenie: brak

6. Szczególne uprawnienia: brak

7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 • Znajomość zagadnień z zakresu: - ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, znajomość obsługi komputera, umiejętność pisania pism, przygotowywania opracowań, analiz, programów, komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, rzetelność i dokładność.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Power Point).
 • Znajomość podstawowych zagadnień metodologii nauk społecznych oraz umiejętność  ich stosowania w praktyce;
 • Posiadanie umiejętności niezbędnych w procesie prowadzenia ewaluacji.

·wymogi Pożądane

1. Wykształcenie: Studia III stopnia - doktorat

2. Staż pracy: brak

3. Znajomość języków obcych: Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub innym dokumentem (poziom co najmniej B2).

4. Przeszkolenie: brak

5. Szczególne uprawnienia: brak

6. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 

 • Wiedza w zakresie:
 • ·  metod kontrfaktycznych w ewaluacji (np. Propensity Score Matching, podejście eksperymentalne),
 • ·  zamówień publicznych w ewaluacji,
 • ·  pisania raportów i prezentowania wyników badań,
 • ·  nowych trendów w metodologii badań ewaluacyjnych,
 • ·  analiz statystycznych danych (z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego) ewaluacji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy,
 6. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4,5.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15 lutego 2017 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. badań i analiz w Departamencie ds. Programów” na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii PFRON).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 252 lub 22 50 55 606.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Prezes Zarządu

Robert Kwiatkowski

 

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 01.02.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 960 wizyt