Praca w Funduszu

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.

Kliknij tutaj, aby przejść dalej »

Data publikacji 02.02.2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Promocji

 

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

Naczelnika Wydziału Promocji

W WYMIARZE 1,00 ETATU

W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I INFORMACJI

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

Zadanie 1: Realizacja strategii promocji PFRON.

Zadanie 2: Tworzenie kreatywnych strategii promocji mających na celu budowę pozytywnego wizerunku PFRON.

Zadanie 3: Współpraca z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji planów promocyjnych.

Zadanie 4: Opracowywanie, realizowanie, wdrażanie i ewaluacja działań promocyjnych.

Zadanie 5: Koordynacja działań promocyjnych i eventowych  PFRON.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: wyższe humanistyczne lub marketing i zarządzanie
 2. Staż pracy: co najmniej 10-letni, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym
 3. Znajomość języków obcych: język angielski – poziom B1
 4. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika promocji lub marketingu, doświadczenie w pracy z agencjami podwykonawcami oraz w organizacji działań PR, kampanii, eventów, kampanii on-line oraz przygotowywaniu raportów z realizacji założonych.
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: brak
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności w obszarze polityki społecznej i niepełnosprawności
 • doświadczenie w realizacji kampanii ATL
 • opracowywanie materiałów BTL
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność planowania zadań krótko i długoterminowych
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem
 • umiejętność budowania wizerunku firmy
 • samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, sumienność i dokładność

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie;
 2. Umiejętność prowadzenia kampanii reklamowych w mediach elektronicznych i tradycyjnych;
 3. Komunikatywność;
 4. Biegła znajomość mediów tradycyjnych, a także mediów społecznościowych;
 5. Znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i PFRON

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. opis dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 4. dokument potwierdzający wymagane wykształcenie,
 5. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne,

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4,5.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16 lutego 2017 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko naczelnika wydziału promocji w Departamencie Promocji i Informacji” na adres 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13 lub osobiście do Kancelarii PFRON w godzinach 08:00-16:00
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko naczelnika wydziału promocji w Departamencie Promocji i Informacji”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub data wpływu korespondencji e-mail na ww. adres).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 50-55-271.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Prezes Zarządu

 

Robert Kwiatkowski

_____________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

Data publikacji 02.02.2017

Rejestr zmian Starsze wersje dokumentu
Autor:
Statystyka strony: 827 wizyt