Praca w Funduszu

Data publikacji 10.02.2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

 


OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

SAMODZIELNEGO REFERENTA

DS. WSPARCIA  I WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

W WYMIARZE 1 ETATU, W ODDZIALE ŚWIĘTOKRZYSKIM  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Obsługa wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.
 2. Obsługa wniosków o refundację składek.
 3. Wsparcie pracodawców w zakresie wpłat obowiązkowych na PFRON.
 4. Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowo-doradczych.
 5. Współpraca z organizacjami pracodawców w zakresie wsparcia doradztwa zawodowego i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz z pracodawcami w celu zwiększania szans na pozyskanie długotrwałego i wartościowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 6. Obsługa strony WWW.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 
·wymogi Konieczne

 1. Wykształcenie:  wyższe
 2. Staż pracy: 4 lata
 3. Znajomość języków obcych: brak 
 4. Rodzaj doświadczenia: obsługa interesantów
 5. Przeszkolenie: brak 
 6. Szczególne uprawnienia: brak 
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • - Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • - Umiejętność obsługi komputera w środowisku: Windows, Java, Microsoft Office;
 • - Umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych;
 • - Gotowość do samodzielnej i stałej nauki;
 • - Kreatywność, komunikatywność;
 • - Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

·wymogi Pożądane

 1. Wykształcenie: wyższe informatyczne
 2. Staż pracy: brak 
 3. Znajomość języków obcych: brak 
 4. Rodzaj doświadczenia: obsługa interesantów
 5. Przeszkolenie: brak
 6. Szczególne uprawnienia: brak
 7. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • - Znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych;
 • - Prawo jazdy kat. B
 • - Odporność na stres
 • - Umiejętność pracy pod presją czasu

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                          

 1. życiorys (C.V.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy,
 6. inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3,4,5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 24 lutego 2017 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami  w Oddziale Świętokrzyskim PFRON” na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Al. Jana Pawła II nr 13;  00-828 Warszawa.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami  w Oddziale Świętokrzyskim PFRON.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (data wpływu do kancelarii lub data nadania e-maila).

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich  oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41/230-97-60

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Robert Kwiatkowski

 

Prezes Zarządu

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu  rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data publikacji 10.02.2017

Rejestr zmian
Autor:
Statystyka strony: 703 wizyt