Tryb działania organów PFRON

Data publikacji 24.10.2003

Organami PFRON są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
Uchwałę uważa się za ważną, jeśli głosowanie odbywało się w obecności co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa. Uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu planu działalności i projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności i realizacji planu finansowego Funduszu uważa się za ważne, jeżeli głosowanie odbyło się w obecności co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezesa, uchwały, z wyłączeniem uchwał dotyczących zatwierdzenia projektu planu działalności i projektu planu finansowego Funduszu oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności i realizacji planu finansowego Funduszu, mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, przez głosowanie pisemne. Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów całego składu Rady Nadzorczej.

Decyzje w sprawach o znaczeniu zasadniczym podejmowane są przez Zarząd Funduszu kolegialnie w formie uchwał na posiedzeniu Zarządu. W sprawach o mniejszym znaczeniu decyzje podejmują poszczególni członkowie Zarządu Funduszu, zgodnie z kompetencjami ustalonymi w przepisach wewnętrznych.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu brały udział co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy w posiedzeniu nie uczestniczy Prezes Zarządu uchwała jest ważna, jeżeli została podjęta jednomyślnie. Uchwały Zarządu podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 

Data publikacji 24.10.2003

Rejestr zmian
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor:
Statystyka strony: 21231 wizyt