Warto przeczytać

 • 3/2012
  01.06.2012

  Po co i dla kogo tworzyć teksty łatwe w czytaniu ?
  Większość materiałów zamieszczanych na stronach urzędów i instytucji, zawiera informacje o charakterze prawnym. Są to albo przepisy, albo ich interpretacje, albo wreszcie – omówienia.
  Tekst tego typu musi koncentrować się na precyzji sformułowań. Bardzo często jednak owo dążenie do precyzji rzutuje negatywnie na zrozumienie przekazu.

Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Rehabilitacja i rekreacja

Sanatorium, leczenie w uzdrowiskach

Leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa są świadczeniami zdrowotnymi gwarantowanymi ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przysługują wszystkim ubezpieczonym, kwalifikującym się do tego typu leczenia.

 

Co jest podstawą do leczenia i rehabilitacji w uzdrowisku?

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy (pacjentowi) na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – oddział wojewódzki NFZ właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.

 

Co jest ważne przy wystawianiu przez lekarza skierowania do uzdrowiska?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Wybór miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE" albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ". Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

Po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki NFZ komórka organizacyjna właściwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej dokonuje jego rejestracji poprzez wpis na listę skierowań oraz oznacza skierowanie numerem wpisu, pod którym skierowanie zostało wpisane na listę skierowań.

Po dokonaniu rejestracji skierowania, lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie, jeżeli:

 • lekarz specjalista aprobował celowość skierowania;
 • w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki NFZ określa:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych czas trwania;
 • okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych, potwierdzonego przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, pacjent uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza świadczeniobiorcy uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych w formie pisemnej lub elektronicznej.

Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium, w tym, jeżeli dotyczy, o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzgodnieniu z pacjentem, może mu zostać doręczone potwierdzone skierowanie, za zgodą świadczeniodawcy, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Uzgodnienie ze świadczeniobiorcą polega na uzyskaniu jego zgody w rozmowie telefonicznej, w formie pisemnej lub elektronicznej.

Skierowanie, którego oddział wojewódzki NFZ nie potwierdził w przypadku, gdy lekarz specjalista nie zaaprobował celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział wojewódzki NFZ zawiadamia pacjenta o niepotwierdzeniu skierowania wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki NFZ nie przysługuje odwołanie.

Skierowanie, którego oddział wojewódzki NFZ nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jest składane do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział. Oddział wojewódzki NFZ zawiadamia świadczeniobiorcę o przyczynie niepotwierdzenia nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania.

Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.

 

Jakie są rodzaje świadczeń uzdrowiskowych i sanatoryjnych?  

Świadczenia gwarantowane dla pacjentów dorosłych:

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne – 21 dni (z tym, że pobyt może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający 21 dni za zgodą oddziału wojewódzkiego NFZ, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Zgoda udzielana jest na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ);
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne – 21 dni,
 • uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni (z tym, ze pobyt może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający 28 dni za zgodą oddziału wojewódzkiego NFZ, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Zgoda udzielana jest na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ);
 • uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni,
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne – 18 dni.

Świadczenia gwarantowane dla dzieci:

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat - 27 dni (z tym, że pobyt może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający 27 dni za zgodą oddziału wojewódzkiego NFZ, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Zgoda udzielana jest na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ);
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat – 21 dni,
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych – 21 dni,
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne - 18 dni

 

Czy pobyt w sanatorium/uzdrowisku jest odpłatny?

Świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową i z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pokrywa - do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego NFZ z sanatorium uzdrowiskowym - różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta.

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat (a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat),
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
 •  

Poziom finansowania przez pacjenta (świadczeniobiorcę) kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

Poziom A lub B

I sezon rozliczeniowy (w złotych) od 1 października do 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy (w złotych) od 1 maja do 30 września

I

A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

26,50

33,00

B
pokój jednoosobowy w studiu

21,00

30,00

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

20,00

27,00

III

A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

16,00

22,00

B
pokój dwuosobowy w studiu

13,50

20,00

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,50

16,00

V

A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

10,00

12,00

B
pokój wieloosobowy w studiu

9,50

11,00

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

8,50

9,50

Pacjent dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

 

Ważne informacje! 

 • Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.
 • Do sanatorium ubezpieczony wyjeżdża w ramach urlopu wypoczynkowego i pokrywa część kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty przejazdu. O tym jak często można się ubiegać o wyjazd do sanatorium decydują wewnętrzne uchwały wojewódzkich oddziałów NFZ. Uzależnione jest to przede wszystkim od ilości środków, którymi dysponuje dany oddział NFZ, ilości miejsc w ośrodkach uzdrowiskowych oraz ilości wniosków napływających do oddziału.
 • Informacje o aktualnych stawkach odpłatności za pobyt w sanatorium znajdziesz klikając na ten link: http://www.mz.gov.pl/...

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 139, poz. 1136 z późn.zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835).

Materiał został opublikowany w dniu 24.04.2012. Stanowi on integralną część zamkniętego wydania eBIFRON i nie podlega aktualizacji.