Warto przeczytać

 • 3/2012
  01.06.2012

  Po co i dla kogo tworzyć teksty łatwe w czytaniu ?
  Większość materiałów zamieszczanych na stronach urzędów i instytucji, zawiera informacje o charakterze prawnym. Są to albo przepisy, albo ich interpretacje, albo wreszcie – omówienia.
  Tekst tego typu musi koncentrować się na precyzji sformułowań. Bardzo często jednak owo dążenie do precyzji rzutuje negatywnie na zrozumienie przekazu.

Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

NUMER 2/2012 - ABC rynku pracy

Obowiązkowe wpłaty na PFRON

Pracodawca, który:

 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji (…) liczby pracowników niepełnosprawnych

zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

infografika: kiedy powstaje obwiązek wpłat na PFRON?

 

Wysokość wpłat

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia (rozumianego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Przykład

Pracodawca zatrudniający 100 osób, w tym cztery z orzeczoną niepełnosprawnością, zobowiązany jest do wpłat za dwóch „brakujących” pracowników z niepełnosprawnością:

 

liczba „brakujących” pracowników * przeciętne wynagrodzenie * 40,65% = wysokość wpłat

2 * 3 586,75 zł * 40,65% =  2 916,03 zł

 

W przykładzie tym przeciętne wynagrodzenie = 3 586,75 zł

– dane za IV kwartał 2011 r. (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.)

 

Zwolnienia z obowiązku wpłat

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej    6%,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% (w tym przypadku wskaźnik stanowi sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania),
 • pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

 

Wskaźnik zatrudnienia

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób nie będących osobami niepełnosprawnymi, zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, takimi jak:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy.

 

Możliwość obniżenia wpłat

Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik conajmniej 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem obniżenia wpłat jest:

 • terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę,
 • otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

 

Rejestracja pracodawcy w systemie e-PFRON

Pracodawcy  zobowiązani do wpłat oraz  zwolnieni z wpłat na PFRON zobowiązani są  do rejestracji w systemie PFRON.

Aby zarejestrować pracodawcę, należy wypełnić stosowny dokument zgłoszeniowy:

 • deklarację DEK-Z dla pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłat - zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty) i nieosiągającego odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • informację INF-Z dla pracodawcy zwolnionego z dokonywania wpłat spełniającego wymogi dotyczące zatrudnienia, kształcenia osób niepełnosprawnych lub prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych określonych w ustawie.

Deklaracja DEK-Z oraz informacja INF-Z składana jest w formie papierowej jedynie, gdy pracodawca występuje o nadanie numeru w rejestrze PFRON (zgłasza się do rejestracji). W formie dokumentu aktualizacyjnego deklarację DEK-Z lub informację INF-Z składa się tylko w przypadku zmian danych ewidencyjnych. Należy przesłać je do Wydziału Wpłat Obowiązkowych Biura PFRON listem.

Zarejestrowanemu pracodawcy nadawany jest identyfikator zwany "numerem w rejestrze PFRON".

O nadaniu numeru w rejestrze PFRON, Fundusz informuje pracodawcę listownie.

Brak nadanego numeru w rejestrze PFRON nie zwalnia pracodawcy z obowiązku terminowego deklarowania i dokonywania wpłat.

 

System e-PFRON

www.e-pfron.pl

Po dokonaniu rejestracji w systemie i uzyskaniu numeru w rejestrze PFRON, pracodawcy  zobowiązani do wpłat, jak i zwolnieni z wpłat na Fundusz zobowiązani są do przesyłania dokumentów w formie elektronicznej poprzez teletransmisję danych.

System e-PFRON przeznaczony jest do składania deklaracji i  informacji przez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.

System zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych poprzez: zastosowanie wszelkich możliwych zabezpieczeń jak: podpisu elektronicznego do weryfikacji i autoryzacji dokumentów; wykorzystanie szyfrowania do transmisji danych (protokół https - SSL); zabezpieczenie dostępu do kont użytkowników przy pomocy hasła; ograniczenie ilości prób błędnego logowania; możliwość różnicowania poziomu uprawnień użytkowników.

  infografika: system ePFRON  

System podzielony jest na:

 • lokalną aplikację e-PFRON OffLine -przygotowanie i podpisanie dokumentów
  oraz
 • internetową aplikację e-PFRON OnLine- przesyłanie dokumentów.

Powyższy podział umożliwia wypełnienie dokumentów off-line i ogranicza do minimum czas połączenia z Internetem.

 

 W zakresie rejestracji pracodawców PFRON świadczy pomoc telefoniczną oraz mailową; adresy i telefony zamieszczone są na stronie PFRON w dziale "Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat":

 

 Podstawa prawna

 • art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr127, poz.721 z późn. zmian.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania ( Dz. U. Nr 124, poz. 820 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 104, poz. 969).

Materiał został opublikowany w dniu 23.05.2012. Stanowi on integralną część zamkniętego wydania eBIFRON i nie podlega aktualizacji.