informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. badaniu – należy przez to rozumieć badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. PFRON lub Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  1. w odniesieniu do konkursu - dofinansowanie projektów dotyczących badań aplikacyjnych:
   1. uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668),
   2. jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475,1669),
   3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736,1669),
   4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.
  2. w odniesieniu do konkursu - dofinansowanie projektów dotyczących badań podstawowych:
   1. uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668),
   2. jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 , 1669).
  3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511z późn. zm.),podmiocie badawczym – należy przez to rozumieć:
  4. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot badawczy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu,
  5. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego,
  6. zamawiającym – należy przez to rozumieć:
   1. ministerstwo,
   2. urząd centralny,
   3. jednostkę samorządu terytorialnego,
   4. organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie realizacji badania,
  8. zasadach – należy przez to rozumieć zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  9. badania aplikacyjne - prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń,
  10. badania podstawowe - prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

III. Zasady wspierania realizacji badań

  1. Moduł A - zamawianie badań przez zamawiających (ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),
  2. Moduł B - dofinansowanie badań na wniosek podmiotu badawczego w ramach:
   1. projektów dotyczących badań aplikacyjnych - konkurs pt „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”,
   2. projektów dotyczących badań podstawowych – konkurs pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”,
  3. Moduł C - finansowanie badań, których tematyka określana jest przez Fundusz.Pomoc na realizację badań realizowana jest w następujących modułach:
  4. Moduł D – finansowanie badań statystycznych statystyki publicznej.
 1. Dofinansowanie projektów badawczych w module B następuje po przeprowadzeniu otwartych konkursów.
 2. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać umieszczone dodatkowo informacje, dotyczące między innymi warunków realizacji projektów badawczych, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację projektu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze projektów.

IV. Obszar tematyczny badań

 1. Fundusz może finansować realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:
  1. badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych,
  2. badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  3. badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  4. badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE
   i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich,
  5. badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności,
  6. badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i postrzegania niepełnosprawności,
  7. inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.a – 1.e mają służyć do:
  1. formułowania strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,
  2. formułowania programów realizujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych,
  3. standaryzacji i podnoszenia jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych,
  4. standaryzacji terminologii diagnozowania stanu i uwarunkowań niepełnosprawności, uwzględniającej zakres i wielkość niezbędnego wsparcia,
  5. upowszechniania dobrych praktyk.
 3. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.f mają służyć:
  1. budowaniu warunków integracji osób niepełnosprawnych,
  2. budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.g mają służyć:
  1. rozwojowi technologii w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych,
  2. pogłębianiu i upowszechnieniu nauki w dziedzinach dotyczących problematyki niepełnosprawności.

V. Załączniki

 

 

Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Moduł B