informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Małopolska – działalność WTZ i ŚDS zawieszona do 10 maja

Polecenie Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika

DECYZJA Nr 1/2020 (POLECENIE NR 49/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), w brzmieniu art.11 ust.1, ust.4 określonym w art.73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w związku z dotychczasowym poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WN-II.0121.2.2020, zmienionym poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020) oraz Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020), polecam;

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej,

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą przywołaną w podstawie prawnej niniejszego polecenia, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust.1). Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w 2 związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust.4).

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z tym, że polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WNII.0121.2.2020, zmienione poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020) oraz Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020) obowiązuje do dnia 24 kwietnia 2020 r. wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z poleceniem nr 48/2020 Wojewody Małopolskiego czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa małopolskiego w terminie od dnia 12 marca do dania 10 maja 2020 r. dotyczy również:

a) centrów integracji społecznej,
b) klubów integracji społecznej,

z zastrzeżeniem, że na wniosek tych podmiotów kierowany do Wojewody Małopolskiego, po uzyskaniu jego zgody, możliwe jest kontynuowanie zajęć w związku z ich znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, pod warunkiem zapewnienia organizacji działalności usługowej lub wytwórczej, która zapewni bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa, a w szczególności na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz wykonywana działalność ma znaczenie dla minimalizowania negatywnych skutków epidemii.

Data publikacji: 2020-04-24
Joanna Kołdras

Inne aktualności z tej kategorii