informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

Dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępności do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne realizowane jest w ramach Obszaru A programu.

Dofinansowanie w ramach obszaru A programu:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A programu został określony w załączniku nr 1 do zasad programu. Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku  Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Warunki uczestnictwa:
Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 • wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Wniosek o dofinansowanie:
Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach obszaru A programu stanowi załącznik nr 2 do zasad programu.
Wnioski składane do PFRON mogą obejmować inwestycje:

 • planowane do realizacji;
 • będące w trakcie realizacji.

Wniosek składany w ramach obszaru A programu powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę i dane Projektodawcy;
 • opis projektu;
 • lokalizację inwestycji;
 • harmonogram realizacji projektu;
 • wykaz robót budowlanych, które mają być prowadzone w ramach inwestycji oraz ich opis i koszt;
 • wykaz urządzeń i sprzętu, które mają być zakupione w ramach inwestycji wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną;
 • diagnozę sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia zaplanowanych działań;
 • planowane źródła finansowania projektu z wyszczególnieniem wysokości deklarowanego udziału własnego lub z innych źródeł, wysokość wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON;
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych (jeżeli konieczne);
 • dokumentację niezbędną do weryfikacji kosztorysów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w którym będzie prowadzone inwestycja;
 • kopię pozwolenia na budowę – jeśli pozwolenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (dopuszczalne jest dostarczenie kopii pozwolenia na budowę na etapie podpisywania umowy na realizację obszaru A);
 • zgodę właściciela obiektu na realizację inwestycji (jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów).

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są załączyć do wniosku aktualne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 4:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub o ewentualnym zwolnieniu z podatków.Projektodawcy prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązani są do przedstawienia, wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji:
 • informacji o otrzymanej pomocy de minimis [zł] i [EUR] w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;
 • kwot [zł] i przeznaczenia innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku
  wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;
 • w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w pkt 2 - oświadczenia, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych;
 • oświadczenia o spełnieniu warunku określonego w artykule 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Projektodawca wykluczony z możliwości uzyskania pomocy publicznej, nie może uzyskać wsparcia w ramach obszaru A programu, w sytuacji w której dofinansowanie wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy publicznej.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu należy złożyć do Opolskiego Oddziału PFRON do dnia 30 listopada 2020 roku.
Szczegóły na witrynie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/ lub w Oddziale Opolskim PFRON pod numerem telefonu 77/887 20 22.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-08-31
Andrzej Synowiec

Inne aktualności z tej kategorii