informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Projekty

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Projekty, których realizacja została zakończona w ramach Priorytetu 3 SPO RZL

Działanie 3.1 schemat c) „Wsparcie Kadrowe dla PFRON”. Czas trwania projektu: 01.05.2004 – 31.05.2007 Całkowita wartość projektu: 2.359.243,64 PLN Celem projektu było zabezpieczenie właściwego systemu zarządzania, monitorowania oraz kontroli finansowej Działania 1.4 SPO RZL w celu efektywnego wykorzystania środków unijnych poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej PFRON wykonującego główne zadania Instytucji Wdrażającej.

Działanie 3.1 schemat c) „Kadra Działania 1.4” Czas trwania projektu: 01.01.2007 – 31.08.2008 Całkowita wartość projektu: 2.980.478,90 PLN Celem projektu było zabezpieczenie właściwego systemu zarządzania, monitorowania oraz kontroli finansowej Działania 1.4 SPO RZL w celu efektywnego wykorzystania środków unijnych poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy dla pracowników Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej PFRON i Wydziału Kontroli PFRON, wykonujących główne zadania Instytucji Wdrażającej.

Działanie 3.1 schemat d) „Wsparcie doradcze dla Komisji Oceny Projektów PFRON” Czas trwania projektu: 01.05.2004 – 31.03.2007 Całkowita wartość projektu: 32.310,00 PLN Celem projektu było wsparcie Komisji Oceny Projektów w wykonywaniu jej funkcji poprzez pomoc ekspertów w zakresie oceny projektów składanych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy w ramach Działania 1.4 SPO RZL.

Działanie 3.1 schemat d) „Kontrola Działania 1.4” Czas trwania projektu: 01.01.2007 – 30.09.2008 Całkowita wartość projektu: 171.327,00 PLN Celem projektu było zapewnienie prawidłowego systemu kontroli środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 SPO RZL, poprzez zapewnienie właściwej kontroli projektów w miejscu ich realizacji.

Działanie 3.2 schemat c) „Promocja Działania 1.4 SPO RZL” Czas trwania projektu: 01.05.2004 – 31.03.2007 Całkowita wartość projektu: 613.702,00 PLN Celem projektu było rozwinięcie działań mających na celu przygotowanie i uświadomienie społeczeństwa oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania pomocy finansowej z EFS, zwłaszcza w Działaniu 1.4 SPO RZL.

Działanie 3.2 schemat c) „PFRON promuje Działanie 1.4 SPO RZL” Czas trwania projektu: 01.01.2007 – 31.05.2008 Całkowita wartość projektu: 311.234,00 PLN Celem projektu było poszerzenie wiedzy beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.4 w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości oraz promocyjne wsparcie spotkań informacyjnych.

Działanie 3.2 schemat c) „Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy” Czas trwania projektu: 02.10.2006 – 31.05.2008 Całkowita wartość projektu: 160.000,00 PLN Celem projektu było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat, w jaki sposób otoczenie (instytucje, firmy i organizacje) współpracujące na co dzień z osobami niepełnosprawnymi w sprawach dotyczących ich aktywizacji zawodowej, wykorzystały Działanie 1.4 SPO RZL dla podniesienia kompetencji (służącej lepszej obsłudze ON) swych pracowników, kadr kierowniczych i specjalistów a także pracodawców zaangażowanych bezpośrednio w tę współpracę.

Działanie 3.2 schemat c) „Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy”. Czas trwania projektu: 02.01.2007 – 30.09.2008 Całkowita wartość projektu: 160.000,00 PLN Celem projektu było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat, w jaki sposób otoczenie (instytucje, firmy i organizacje) współpracujące na co dzień z osobami niepełnosprawnymi w sprawach dotyczących ich aktywizacji zawodowej, wykorzystały Działanie 1.4 SPO RZL dla wzmocnienia swego potencjału organizacyjnego służącego świadczeniu usług wspierających przechodzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

Działanie 3.2 schemat c) „Ewaluacja projektów - kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych”. Czas trwania projektu: 02.01.2007 – 30.09.2008 Całkowita wartość projektu: 350.000,00 PLN Celem projektu było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat, jak na poziomie regionalno - lokalnym Działanie 1.4 SPO RZL zostało wykorzystane dla przełamywania występującego w świadomości pracodawców i środowisk pracowniczych negatywnego nastawienia do osób niepełnosprawnych, dla zwiększenia zainteresowania pracodawców zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników oraz dla kształtowania pozytywnego nastawienia środowisk pracowniczych do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Działanie 3.2 schemat c) „Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Czas trwania projektu: 02.01.2007 – 31.05.2008 Całkowita wartość projektu: 599.625,00 PLN Celem projektu było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zdolności systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych do wykorzystywania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych.

Działanie 3.2 schemat c) „EFS – Rezultaty Działania 1.4” Czas trwania projektu: 15.05.2007 – 30.09.2008 Całkowita wartość projektu: 644.282,00 PLN Celem projektu było poinformowanie społeczeństwa, a w szczególności osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, o rezultatach wsparcia uzyskanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Działanie 3.3 „Bezpieczne wdrażanie Działania 1.4” Czas trwania projektu: 01.01.2007 – 31.05.2008 Całkowita wartość projektu: 18.021,00 PLN Celem projektu było zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego wdrażania SPO RZL, przy zwróceniu szczególnej uwagi na rozliczanie i sprawozdawczość.

Działanie 3.3 „Zakup urządzeń wspomagających przygotowywanie materiałów informacyjnych” Czas trwania projektu: 01.07.2005 – 31.12.2005 Całkowita wartość projektu: 25.054,00 PLN Celem projektu był zakup urządzeń, które są niezbędne do przygotowywania przez pracowników PFRON materiałów informacyjnych dotyczących: Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim Działania 1.4 SPO RZL, zasad przygotowywania i finansowania projektów, roli PFRON jako instytucji wdrażającej, materiałów informacyjno – poradniczych dla beneficjentów Działania 1.4 SPO RZL.

Działanie 3.1 schemat d) „Audyt zewnętrzny dla PFRON” Czas trwania projektu: 01.01.2006 – 31.12.2006, Całkowita wartość projektu: 26.789,00 PLN Celem projektu było wsparcie finansowe procesu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez PFRON w ramach Priorytetu 3: „Wsparcie kadrowe dla PFRON”, „Wsparcie doradcze dla Komisji Oceny Projektów PFRON”, „Promocja Działania 1.4 SPO RZL” oraz „Zakup urządzeń wspomagających przygotowywanie materiałów informacyjnych”

We wszystkich projektach 75% wydatków kwalifikowalnych współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostała część 25% pokrywana była ze środków krajowych /PFRON/.