Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.06.2011

Przypomnienie - zmiana wzoru wniosku WN-U-G

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 08 marca 2011 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260) (pobierz), począwszy od wniosków za czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację emerytalnej i rentowej składki ZUS, składają wniosek WN-U-G, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (pobierz).

Ponadto informujemy, że do dnia 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą stosować wzory formularzy WN-U-G określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 42, z późn. zm.) (pobierz), jak i ww. rozporządzeniem zmieniającym (pobierz).

Wdrożenie nowego wzoru druku do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), przewidywane jest na lipiec 2011 r. Do czasu wdrożenia modyfikacji do SODiR prosimy o przesyłanie wniosku za miesiąc czerwiec 2011 r., w formie papierowej, na druku określonym ww. rozporządzeniem zmieniającym.

Data publikacji 03.06.2011

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 26819 wizyt