Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.12.2012

Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2013 wniosku WN-U-G

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w  danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)*.

Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 01.01.2013 r. wniosku WN-U-G (niezależnie od tego, czy będzie to wniosek dotyczący refundacji składek za 12/2012 r. czy korekta wniosku za poprzednie okresy sprawozdawcze – począwszy od 01/2009 r.), spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.
 


* W sektorze rybołówstwa i akwakultury należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR,  

W dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR,

W pozostałych sektorach należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – INF-O-P-dM.

Data publikacji 21.12.2012

Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 12807 wizyt