Komunikaty

Data publikacji 05.06.2017

Nowy numer Kwartalnika Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce 22. numer kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. W tym numerze zaprezentujemy Państwu m.in. bardzo istotne opracowanie EU-OSHA – agencji informacyjnej Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu Państw Członkowskich. Raport omawia systemy rehabilitacji i powrotu do pracy w 28. Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz czterech państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association, EFTA). Analizuje również czynniki, jakie odgrywają rolę w rozwoju i wdrażaniu systemu rehabilitacji i powrotu do pracy. Określa ponadto liczbę elementów systemów rehabilitacji i powrotu do wykonywania zawodu w krajach europejskich, które można by uznać za skuteczne mierniki. Autorzy przedstawiają także kluczowe założenia polityki w zakresie rehabilitacji i powrotu do pracy. Kolejnym publikowanym artykułem w obszarze zatrudnienia są doniesienia z brytyjskiej organizacji Disability Rights na temat propozycji działań umożliwiających większej liczbie osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych uzyskanie dobrego zatrudnienia. Stanowią one odpowiedź na brytyjską rządową Zieloną Księgę pt. Poprawa jakości życia (Green Paper, „Improving Lives”), dotyczącą zagadnień pracy, zdrowia i niepełnosprawności. Autorka przedstawia również propozycję autonomicznego programu nad przyspieszeniem rozwoju praw osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

W dziale Społeczno-ekonomiczne aspekty niepełnosprawności prezentujemy artykuł, który podejmuje temat zależności pomiędzy całkowitym zaburzeniem widzenia a wartościami niewidomej młodzieży, ujmując zagadnienie zarówno od strony społecznej, jak i lingwistycznej. Artykuł odpowiada na pytanie, jakie wartości niewidoma młodzież uważa za najcenniejsze, czym te preferencje uzasadnia oraz jak rozumie nazwy wybranych wartości. Weryfikacja hipotezy badawczej przynosi częściowe przekonanie o wpływie niepełnosprawności na hierarchię wartości osób niewidomych. Autorki na podstawie wyników badań sformułowały również postulaty pomocne w praktyce pedagogicznej. Temat dostosowania edukacji osób niepełnosprawnych do potrzeb rynku pracy, kształtowania i rozwoju ich kompetencji zawodowych jako ważnej inwestycji społecznej i gospodarczej podejmuje autor kolejnego artykułu w tym dziale. Celem opracowania jest analiza problematyki kompetencji osób niepełnosprawnych poprzez odniesienia do terminów związanych z organizacją, zarządzaniem i rozwojem zawodowym człowieka. Zdaniem autora dopiero określenie poziomu kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych i poznanie ich stanu faktycznego umożliwi budowanie skutecznych programów aktywizacji zawodowej. W obszarze rehabilitacji prezentujemy artykuł na temat Skali Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy (The Guy’s Neurological Disability Scale, GNDS). Jest ona istotnym narzędziem służącym do pomiaru niepełnosprawności u osób ze stwardnieniem rozsianym, umożliwiającym określenie poziomu funkcjonowania w dwunastu ważnych obszarach. Celem prezentowanych badań było opracowanie polskiej wersji językowej skali GNDS i sprawdzenie jej trafności, rzetelności oraz przydatności do oceny niepełnosprawności występującej u osób ze stwardnieniem rozsianym. Kolejny artykuł w tym obszarze traktuje o indywidualnym i społecznym wymiarze arteterapii, uwypuklając te walory terapeutyczne aktywności twórczej, które wpływają znacząco na jakość życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na koniec zapraszamy do lektury dwóch sprawozdań z konferencji naukowych, tj.: Od potrzeb do działań – Ruch Samopomocowy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, gdzie zaprezentowano nowoczesne podejście do rehabilitacji osób chorujących psychicznie oraz Konferencję REHA for the blind in Poland, wydarzenie poruszające tematykę nowoczesnej rehabilitacji i edukacji osób niewidomych oraz słabowidzących.

Wyrażam nadzieję, że materiał bieżącego wydania kwartalnika zainspiruje Państwa do przemyśleń i podjęcia międzyinstytucjonalnej dyskusji na temat proponowanych polityk i programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

Z życzeniami owocnej lektury,

Robert Kwiatkowski

Prezes Zarządu PFRON

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej

Kwartalnik naukowy „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Tłumaczenie na język migowy

  • Okładka kwartalnika Niepełnosprawność Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Okładka kwartalnika Niepełnosprawność
Data publikacji 05.06.2017

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej
Autor: Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu PFRON
Statystyka strony: 678 wizyt