Komunikaty

Data publikacji 17.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych

 

Wykonawca

Łączna cena brutto

Punktacja

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 

27 328,14 zł

 

100 pkt

Telestrada S.A.

ul. Murmańska 25

04-203 Warszawa

 

38 564,93 zł

 

70,86 pkt

POLKOMTEL Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 4

 02-673 Warszawa

 

43 215,80 zł

 

63,24 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium - Cena oferty „C” –  waga 100 %  (100% = 100 pkt)

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzymał Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do OPZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymali odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

C=Cn/Cox100 pkt

gdzie: 

C n – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Orange Polska S.A.

Data publikacji 17.07.2017

Departament ds. Organizacyjnych
Autor: Bogdan Kabala
Statystyka strony: 170 wizyt