Obsługa dofinansowań i refundacji

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne składają Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U z 2010 r., Nr 53, poz. 311) lub Formularz składany przez wnioskodawcę – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810)

1. Jestem osobą niepełnosprawną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubiegam się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy poza składanym comiesięcznie wnioskiem WN-U-G powinienem składać jeszcze jakiś dodatkowy dokument?

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą powinna do każdego wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne WN-U-G, dołączyć jeden z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury – formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 – formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – INF-O-P-dM (pobierz).
    Wybrany formularz należy załączać zarówno do wniosków WN-U-G, jak i do korekt wniosków.

    Uwaga! Od 2011 r. wnioskodawcy ubiegający się o refundację składek ZUS składają ww. formularze jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.”

2. Jestem osobą niepełnosprawną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubiegam się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dniu dzisiejszym otrzymałem wezwanie do korekty, w którym mam dwa skróty: INF-O-P-dM i INF-O-P-dR. Co to za dokumenty?

INF-O-P-dM - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DZ. U. Nr. 53 poz. 311).

INF-O-P-dR - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, Poz. 810).

 

3 .Składam comiesięcznie wniosek WN-U-G (wniosek o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą). Do wniosku WN-U-G za 12/2011 r., który złożyłem 02 stycznia 2012 r., otrzymałem wezwanie do korekty o treści: 1) Beneficjenci ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązani do przesłania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-oPdM) bądź formularza informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INFoPdR) wraz z pierwszym wnioskiem WNUG w danym roku kalendarzowym oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.” Co to oznacza i co powinienem zrobić w takiej sytuacji?
 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, korektą wniosku o refundację składek - Wn-U-G (pobierz), jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – INF-O-P-dM (pobierz).

Wnioskodawcy ubiegający się o refundację składek ZUS składają ww. formularze (INF-O-P-dM bądź INF-O-P-dR) jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w drukach.

Wobec powyższego każda osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, która po 01 stycznia 2012 r. złoży pierwszy wniosek WN-U-G, w danym roku (liczy się data nadania dokumentu), będzie zobligowana dołączyć do niego także jeden z powyższych formularzy (INF-O-P-dM bądź INF-O-P-dR). Niezałączenie przedmiotowego formularza do pierwszego składanego w 2012 r. wniosku WN-U-G (w tym przypadku do wniosku dotyczącego refundacji składek za 12/2011 r.), spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Mając na uwadze powyższe, należy złożyć korektę wniosku WN-U-G wraz z załączonym, poprawnie wypełnionym jednym z ww. formularzy (INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR).
 


4. Składam jako załącznik do wniosku WN-U-G Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM). Jaką datę powinienem wpisać w sekcji A w/w formularza – punkt 8 „Data utworzenia”? Jaki format daty przyjąć?

W sekcji A Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) w pozycji „Data utworzenia” należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. Datę należy wpisać w formacie RR-MM-DD.

5. Czy jako osoba niepełnosprawna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jestem zobligowany wypełniać Sekcję B – „Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy” Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)? Wydaje się, że dane zawarte w tej sekcji formularza nie dotyczą mikroprzedsiębiorców.

Każdy przedsiębiorca (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) zobligowany jest do wypełnienia Sekcji B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM). Część B określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) (pobierz), pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym dane zawarte w tej sekcji dotyczą także mikroprzedsiębiorców. Wobec tego wnioskodawca odpowiada na pytania z sekcji B zaznaczając jedną z dostępnych w danym punkcie opcji: „tak”, „nie” lub „nie dotyczy” (opcja dostępna wyłącznie w pytaniach nr 1 i 2 Sekcji B formularza INF-O-P-dM). Wyjątek stanowi podpunkt „d”, w punkcie 5 (sekcja B) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (podpunkt dotyczy wyłącznie producentów, wobec tego podmioty, które nie mają statusu producentów nie wypełniają podpunktu) oraz punkt 6 sekcji B (patrz: odpowiedź na pytanie 7).
Ponadto każda osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą wypełnia obligatoryjnie – poza sekcją B formularza - sekcję A oraz C druku.

6. Wypełniłem odpowiedzi na punkty 1-4 Sekcji B – „Informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy” Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) na „nie”. Czy jako przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 3 lata, muszę wypełniać punkt 5 Sekcji B formularza INF-O-P-dM?

Tak. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wypełniają punkt 5 Sekcji B w/w formularza. Do udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania w punkcie 5, w Sekcji B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, należy w takim przypadku wziąć pod uwagę wyniki finansowe z całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Czy w przypadku, gdy na wszystkie pytania w Sekcji B, w punkcie 5 formularza INF-O-P-dM odpowiedziałem „nie” deklarując jednocześnie, że przedsiębiorstwo nie utraciło płynności finansowej, muszę wypełniać punkt 6 – „Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność finansową?”

Nie, w przypadku gdy wszystkie pytania w Sekcji B w punkcie 5 formularza INF-O-PdM zostaną zaznaczone na „nie”, co jednocześnie jest deklaracją, że przedsiębiorstwo nie utraciło płynności finansowej, nie ma obowiązku wypełniania punku 6 Sekcji B – „Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność finansową?”.
Na dzień dzisiejszy użytkownicy korzystający z aplikacji SODiR Off-line (wersja 8,21), pomimo zaznaczenia w punkcie 5 sekcji B formularza INF-O-P-dM odpowiedzi „nie” we wszystkich podpunktach, mają obowiązek zaznaczenia jednej z proponowanych odpowiedzi „nie”/”tak” w punkcie 6 Sekcji B. W przypadku zaznaczenia opcji „tak” w punkcie 6 Sekcji B w/w formularza, wnioskodawca w wyżej określonej sytuacji, powinien wpisać w części opisowej „nie dotyczy”.
Jednocześnie informujemy, iż Fundusz dokona odpowiedniej zmiany w kolejnej wersji aplikacji SODiR Off-lnie, w celu zdjęcia obowiązku wypełniania punktu 6 w sekcji B formularza INF-O-P-dM z wnioskodawcy, który nie utracił płynności finansowej i zadeklarował ten fakt poprzez odpowiednie zaznaczenie odpowiedzi w punkcie 5 sekcji B w/w formularza.


8. Zaznaczyłem w sekcji B – „Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy”, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Co dalej będzie działo się z moją refundacją składek?

Zgodnie z art. 25 c pkt. 11 Ustawy o rehabilitacji społecznej, zawodowej ... refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) (pobierz), pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne oświadcza w INF-O-P-dM, że znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej Fundusz wstrzymuje wypłatę refundacji i wszczyna postępowanie administracyjne. Beneficjent otrzymuje od Funduszu w formie papierowej Informację o Wstrzymaniu Refundacji (IWUG), którą wnioskodawcy rozliczający się elektronicznie mogą odczytać także po zalogowaniu na stronę www.sod.pfron.org.pl (moduł Dokumenty -> Lista dokumentów WN-U-G -> wniosek WN-U-G za dany okres sprawozdawczy -> Lista DWUG). W Informacji o wstrzymaniu refundacji beneficjent ma podaną przyczynę wstrzymania, a także procedurę dalszego postępowania w sprawie. W terminie 14 dni od otrzymania IWUG, który stanowi jednocześnie informację o wszczęciu postępowania administracyjnego pracodawca może pisemnie wypowiedzieć się oraz złożyć dodatkowe dowody mogące rzutować na rozstrzygnięcie w sprawie.
W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wypowie się w sprawie w określonym terminie lub gdy w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego wyniknie, iż beneficjent znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek.
W przypadku stwierdzenia przez PFRON, że sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy jest dobra, refundacja składek zostaje wypłacona.

9. W związku z zaznaczeniem w sekcji B – „Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy” formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM), że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej otrzymałem informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Jakie dokumenty przedstawić do Funduszu, aby udowodnić, że mogę otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne?

W sytuacji otrzymania pisma o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego trudnej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, beneficjent może pisemnie wypowiedzieć się w sprawie, przedstawiając w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego, informacje oraz dowody mogące rzutować na rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia pomocy de minimis. Zakres przedstawianych dokumentów zależny jest od punktów zaznaczonych w części B Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) i indywidualnej sytuacji beneficjenta oraz pozostaje do wyboru przez wnioskodawcę.

10. W sekcji C formularza IN-O-P-dM (Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis), powinienem zaznaczyć sektor, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Jednakże w żadnym z wymienionych sektorów nie prowadzę działalności gospodarczej i jestem zmuszony zaznaczyć w każdym punkcie „nie”. Czy to oznacza, że nie otrzymam refundacji składek?

W sekcji C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak: rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, czy w sektorze węglowym. Pomoc dla wnioskodawców prowadzących działalność gosp. w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w celu przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym sektorze. Kwota pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat 100 tyś EURO (art. 2, ust. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).
Ponadto, zgodnie z interpretacją w/w przepisu dokonaną przez Komisję Europejską, jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą zarówno w sektorze transportu drogowego, jak i inną działalność niezwiązaną z transportem, może on otrzymać pomoc de minimis maksymalnie do kwoty 200 tys. EUR, z czego jedynie 100 tys. EUR z tej kwoty może zostać przeznaczone na działalność w sektorze transportu drogowego. W związku z powyższym podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinien przedstawić informację, czy będzie ona wykorzystywana również w sektorze transportu drogowego.
Jednocześnie ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy de minimis na nabycie pojazdów, wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego, zobowiązano wnioskodawców do wskazania, czy pomoc będzie przeznaczona na ten cel.
W związku z powyższym zaznaczenie wszystkich punktów w cz. D w/w formularza na „nie” nie oznacza braku możliwości otrzymania refundacji.

11. Prowadzę działalność gospodarczą jako taksówkarz. Złożyłem wniosek WN-U-G wraz z wymaganym Formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Otrzymałem wezwanie do korekty o treści: „1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż wskazany w informacji INFoPdM kod PKD nie odpowiada wskazanemu w cz. C informacji sektorowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.” Co to oznacza? Co mam zrobić w takiej sytuacji?

W części C w/w formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Komunikat o treści: „kod PKD nie odpowiada wskazanemu w cz. C informacji sektorowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza” oznacza, iż w sekcji C formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis błędnie wskazano sektor, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. W takiej sytuacji należy sporządzić poprawną korektę składającą się z wniosku WN-U-G oraz z formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
W opisanym przypadku, wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego (taksówka), więc należy w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sekcji C, w punkcie nr 5 zaznaczyć odpowiedź „tak”, a następnie wypełnić odpowiednio podpunkt „a” i „b”.

12. Nie otrzymuję pomocy z żadnych innych źródeł niż PFRON. Co powinnam wypełnić w sekcji D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM), tj. „Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ...” lub w punkcie 4 składanego formularza informacji INF-O-P-dR tj. „Informacje o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ...”?

Jeżeli wnioskodawca otrzymuje refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłącznie z PFRON, to w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - INF-O-PdM sekcja D („Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą”) (w przypadku Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – INF-O-P-dR punkt 4) - pozostaje niewypełniona.
W przypadku otrzymania z innych źródeł dofinansowania do składki emerytalnej i rentowej, o których refundację w Funduszu ubiega się w danym miesiącu wnioskodawca, należy wpisać tę kwotę w pozycji nr 22 wniosku WN-U-G oraz w tabeli, w sekcji D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) lub w przypadku składania Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – INF-O-P-dR w punkcie 4 druku. W opisanym przypadku wnioskodawca podaje wszystkie dane (takie jak: dzień udzielenia pomocy, wartość, podstawa prawna udzielonej pomocy, itp.) dotyczące otrzymanej na podstawie przepisów innych niż art. 25a ustawy o rehabilitacji ... kwoty składek emerytalnej i rentowej.
 

Data publikacji : 03.12.2010

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 51258 wizyt