Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

i
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.

Kliknij tutaj, aby przejść dalej »

Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy,który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (zwanego dalej rozporządzeniem) ustala się niniejszą procedurę obowiązującą przy rejestracji i certyfikacji pracodawców.

I. Założenia ogólne:
 

 1. Niniejsza procedura będzie obowiązywała zarówno przy rejestracji i certyfikacji dokonywanej w związku z wejściem w życie art. 26a - 26c ustawy z dniem 1 stycznia 2004 roku jak i przy późniejszych rejestracjach i certyfikacjach w związku ze zgłaszaniem się nowych pracodawców nabywających uprawnienia do dofinansowania.
 2. Obsługą rejestracji i certyfikacji zajmuje się Biuro PFRON w Warszawie.
 3. Ustala się, że przekazywanie dokumentów w celu rejestracji i certyfikacji odbywać się będzie:
  • poprzez ich bezpośrednie (osobiste lub przez przedstawiciela pracodawcy) dostarczenie do Biura PFRON;
  • przesłanie za pośrednictwem poczty (z pobraniem pokwitowania nadania).
    

II. Wykaz i zawartość dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pracodawcy jako beneficjenta PFRON, który będzie korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:
 

 1. Formularz zgłoszeniowy (pobierz) zawierający zgodnie z § 4 punkt 1 rozporządzenia:
  a) nazwę dokumentu - "Formularz zgłoszeniowy";
  b) numer w rejestrze PFRON (dotyczy pracodawców posiadających numer w rejestrze PFRON);
  c) numer identyfikacyjny pracodawcy REGON;
  d) numer identyfikacji podatkowej pracodawcy (NIP);
  e) numer PKD;
  f) pełną nazwę pracodawcy;
  g) skróconą nazwę pracodawcy o ile ją posiada;
  h) adres pracodawcy zawierający:
 • siedmiocyfrowy kod stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.);
 • województwo;
 • miejscowość;
 • Kod pocztowy;
 • pocztę;
 • ulicę;
 • numer domu;
 • numer lokalu;
i) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres podany wyżej);
j) informację o typie pracodawcy (jeden z trzech typów):
 • pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników;
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
 • zakład pracy chronionej;
k) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem (kontakty dotyczące wyjaśniania wszelkich rozbieżności i wątpliwości związanych z dofinansowaniami);

III. Załączniki
 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON;
 3. decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 4. decyzja wojewody lub Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej (dotyczy tylko zakładów pracy chronionej);
 5. upoważnienie pracodawcy dla osoby, która w jego imieniu będzie podpisywała i przesyłała dane do Funduszu. Ponieważ dokumenty składane przez pracodawców do Funduszu w związku z wypłatą dofinansowań stanowią oświadczenie woli pracodawcy, muszą być podpisywane przez pracodawcę zgodnie z przepisami prawa lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy. Dokumenty o przyznanie dofinansowania będą uwierzytelniane elektronicznie (pobierz)
 6. oświadczenie o sposobie wymiany dokumentacji wnioskodawcy z PFRON (papierowo bądź w formie elektronicznej - (pobierz)
   

IV. Obowiązujące terminy:
 

 1. Wymieniony wyżej formularz wraz z załącznikami pracodawca ma obowiązek złożyć w Biurze PFRON w terminie do 30 dni przed dniem przekazania pierwszej informacji o dofinansowaniu, tzn. jeżeli pierwszy wniosek o dofinansowanie (Wn-D wraz z INF-D-P) pracodawca będzie składał w PFRON w terminie do 20 lutego, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami jest zobowiązany złożyć w Biurze PFRON w Warszawie w terminie do 20 stycznia.

Po przekazaniu danych i zaświadczeń lub dokumentów oraz upoważnienia, o których mowa w § 4 rozporządzenia, jednak nie później niż na 14 dni przed złożeniem wniosku (Wn-D i INF-D-P) po raz pierwszy, pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego

V. Procedura rejestracji i certyfikacji
 

 1. Pracodawca, który ma uprawnienia do ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych powinien zgłosić się do Biura PFRON w Warszawie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.
 2. Pracownik Biura PFRON sprawdza dokumenty przyniesione przez pracodawcę i podejmuje decyzję o wstępnym zarejestrowaniu go w systemie SODiR.
 3. Pracodawca, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 26c ust. 1a ustawy o rehabilitacji (...�) dokonuje wyboru sposobu wymiany dokumentów z PFRON. Może to być sposób:
  a) elektroniczny;
  b) papierowy.

  Pracodawca, powinien złożyć pisemne oświadczenie, którą formę wymiany dokumentów z PFRON wybiera (przykładowe oświadczenie) oświadczenie o sposobie wymiany dokumentacji wnioskodawcy z PFRON (papierowo bądź w formie elektronicznej (wzór w załączeniu)
 4. W przypadku wybrania przez pracodawcę elektronicznego sposobu wymiany dokumentów:
  a) pracownik dokonuje jego wstępnej rejestracji w Systemie SODiR (Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji) wpisując:
  - nazwę skróconą pracodawcy;
  - NIP pracodawcy;
  - REGON pracodawcy;
  - Oddział PFRON pracodawcy;b) po wykonaniu tej czynności przez pracownika Funduszu zostaje nadany pracodawcy identyfikator (login) oraz "jednorazowe hasło" dostępu do Systemu SODiR i komputer drukuje dane identyfikujące pracodawcę w Systemie (identyfikator pracodawcy oraz hasło dostępu). Pracodawca został wstępnie zarejestrowany w Systemie SODiR;
  c) pracodawca po otrzymaniu "hasła jednorazowego", na swoim komputerze w firmie wypełnia za pomocą aplikacji internetowej SOD On Line wniosek rejestracyjny, podając w nim dane identyfikujące firmę. Wraz z wnioskiem wypełnia "Żądanie wydania certyfikatu" podając w nim dane personalne osoby na którą zostanie wydany certyfikat. W sposób elektroniczny wysyła Wniosek i Żądanie do PFRON;
  d) wniosek przesłany przez pracodawcę podlega zaakceptowaniu bądź odrzuceniu przez pracownika Funduszu po dokonaniu weryfikacji. Przyczyną odrzucenia może być np. niezgodność danych podanych przez pracodawcę w przesłanym wniosku rejestracyjnym z danymi znajdującymi się w złożonych dokumentach albo nie podanie przez pracodawcę numeru PFRON w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej lub pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.
  e) po weryfikacji przesłanych przez pracodawcę do PFRON Wniosku i Żądania System generuje wiadomość dla pracodawcy zawierającą certyfikat. Dopiero po otrzymaniu certyfikatu pracodawca może rozpocząć przesyłanie dokumentów do PFRON.
 5. W przypadku wybrania przez pracodawcę papierowej formy wymiany dokumentów z PFRON:
  a) pracownik Biura PFRON dokonuje wstępnej rejestracji pracodawcy w systemie SODiR (wpisując nazwę skróconą pracodawcy, jego NIP, REGON, nazwę oddziału PFRON) i zatwierdza powyższe dane;
  b) w drugim etapie wypełnia i akceptuje wniosek rejestracyjny,
  c) po zarejestrowaniu pracodawcy przez pracownika Funduszu pracodawca może przekazywać dokumenty o dofinansowaniu w formie papierowej;
  d) w uzasadnionych przypadkach może nastąpić odrzucenie wniosku (wniosek do poprawienia z uwagi na błędy w wypełnionych polach lub niewypełnienie wymaganych pól); pracownik Funduszu informuje o powyższym pracodawcę.
Data publikacji : 29.04.2008

Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 27712 wizyt