Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na kogo przysługuje dofinansowanie

Ewidencja

Zgodnie z art. 26 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest uzupełniana przez Fundusz na podstawie składanych co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.

Pracownik niepełnosprawny

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia).

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Szczegółowe wyjaśnienia na temat orzeczeń są dostępne w zakładce Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Warunki przyznania dofinansowania dla nowozatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (wykazanie efektu zachęty)

Stosownie do art. 48a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a tej ustawy, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). W myśl art. 59 ww. rozporządzenia Komisji ma ono zastosowanie do pomocy publicznej udzielanej po 1 stycznia 2015 r. W odniesieniu do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należy je zatem stosować począwszy od dofinansowania należnego za miesiąc styczeń 2015 r. Jednym z warunków udzielenia pomocy, o której mowa w tym rozporządzeniu jest wykazanie, że pomoc wywołuje efekt zachęty.

Efekt zachęty może być wykazany:

 • metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
 • metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 26b ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji (…), jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:

 1. z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;
 2. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
 3. na mocy porozumienia stron;
 4. wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 5. z upływem czasu, na który została zawarta;
 6. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W myśl art. 26b ust. 5 ww. ustawy o rehabilitacji (…), jeżeli nie są spełnione warunki, o których wyżej mowa, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:

 • wygaśnięcia umowy o pracę;
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Efekt zachęty we wniosku Wn-D wykazywany jest poprzez wypełnienie poz. 39 i 41 (stany zatrudnienia), natomiast w formularzu INF-D-P poz. 48.

Efekt zachęty należy zbadać w odniesieniu do wszystkich pracowników niepełnosprawnych, dla których sporządza się informację INF-D-P (niezależnie od daty ich zatrudnienia), w razie zaznaczenia pola 1 w poz. 46 w formularzu INF-D-P. W pozycji 48 w formularzu INF-D-P należy zaznaczyć pole 1, jeżeli pracodawca wykazał efekt zachęty na podstawie art. 26b ust. 4 lub 5 ustawy albo nie miał obowiązku wykazywania efektu zachęty stosownie do art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652) lub na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, ze. zm.), które obowiązywało do 31 stycznia 2014 r. Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu pracownika. W przypadku przejęcia pracownika na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy efekt zachęty ustala się w miesiącu przejęcia pracownika.
Poz. 48 należy wypełniać w każdym miesiącu, za który sporządza się informację INF-D-P dotyczącą danego pracownika.

Efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej (wnioskodawca zaznacz wówczas pole 2 w poz. 46).

 

Ustalone prawo do emerytury

W 2008 r. dofinansowanie przysługiwało tylko na te osoby niepełnosprawne, które nie miały ustalonego prawa do emerytury. W związku ze zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), ograniczenie to zostało zniesione i dofinansowanie za okresy od stycznia 2009 r. do lutego 2011 r. przysługiwało także na te osoby niepełnosprawne, które mają ustalone prawo do emerytury.

Od 01 marca 2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzeń na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie przysługuje.Forma przekazania wynagrodzenia pracownikowi

Zgodnie z art. 26 a ust. 1a1pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), począwszy od wniosków za grudzień 2012 r., dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

 

Terminowość ponoszenia kosztów płacy

Zgodnie z art. 26a ust.1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,  poz. 721 ze zm.) miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Powyższy przepis prawa obowiązuje od 1 grudnia 2012 r.

 

Weryfikacja przez Fundusz

Prawidłowość danych przesyłanych przez pracodawców jest weryfikowana przez Fundusz poprzez ich sprawdzenie w ewidencjach prowadzonych przez inne organy państwowe, gdyż na podstawie art. 49c ustawy o rehabilitacji Fundusz jest uprawniony do korzystania z danych zgromadzonych:

 1. w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników,
 2. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 3. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 4. w Centralnej Bazie RCIPESEL.

Ponadto, aktualność danych wykazywanych przez wnioskodawców w składanych do Funduszu dokumentach weryfikowana jest w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Krajowym Rejestrze Długów (KRD).

 

Postępowania sprawdzające i kontrole prowadzone przez Fundusz.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu zbadania:

 1. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1;
 2. sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania sprawdzającego Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

 1. danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust.1;
 2. wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

 

Data publikacji : 29.04.2008
03.02.2015

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 84258 wizyt