Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania

W myśl art. 68gc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) w miesiącach od stycznia do marca 2014 r. dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013. Ujęcie sformułowania „w wysokości” oznacza maksymalną kwotę jaką pracodawca może otrzymać na dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jak również podstawę jej obliczania. Za podstawę jej wyliczenia należy przyjąć kwotę najniższego wynagrodzenia obowiązującą w grudniu roku 2012 (tj. kwotę 1500,00 zł).

Natomiast przez sformułowanie „na zasadach” należy rozumieć postępowanie przy udzielaniu tego dofinansowania, tj.: zróżnicowanie wysokości dofinansowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), zwiększenie jego wysokości w przypadku pracowników niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, a także zróżnicowanie wsparcia dla chronionego i otwartego rynku pracy. 

Reasumując, maksymalna wysokość dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w pierwszym kwartale 2014 roku jest taka sama jak w 2013 roku.

Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – marzec 2014 r.

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej kwota dofinansowania stanowi:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku 2012 r. i wynosi 1500 zł.

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty za okres styczeń – marzec 2014 r.

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.970 zł

 

1.890 zł

 

1.080 zł

 

3.300 zł

 

2.100 zł

 

1.200 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.890 zł

 

1.050 zł

 

420 zł

 

2.700 zł

 

1.500 zł

 

600 zł

 

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

 • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Zarówno do 31 marca 2014 r., jak i po tej dacie, kwoty dofinansowania ze środków PFRON:

 • w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze etatu lub zatrudnienia na cały etat przez część miesiąca podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wymiaru etatu,
 • nie mogą przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów. 

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy - miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę (art. 26b ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji). 

Ograniczenia dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą", 75% tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych chyba, że pracodawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika:

 1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 2. z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 1. znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 2. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 3. jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Wielkość dofinansowania w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2013 r.

Data publikacji : 29.04.2008
24.04.2014

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 177447 wizyt