Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz:

 1. stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika,
 2. szczególnych schorzeń zatrudnionego pracownika,
 3. typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny pracownik jest zatrudniony.

W odniesieniu do dofinansowań za okresy 2009 – 2011, kwota dofinansowania wyliczana na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest następująca:

Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują dofinansowanie w wysokości:

 1. 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wg art. 26a pkt. 1b w/w ustawy kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwoju, ale schorzenia specjalne muszą być udokumentowane orzeczeniem.

Dla pracodawców innych niż zakłady pracy chronionej wysokość dofinansowania stanowi:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwoju, ale schorzenia specjalne muszą być udokumentowane orzeczeniem.

Poniżej załączono tabelę kwot maksymalnego dofinansowania za lata 2009, 2010, 2011.

Stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.296,80 zł

 

2.067,12 zł

 

1.148,40 zł

 

2.552,00 zł

 

2.296,80 zł

 

1.276,00 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.429,12 zł

 

1.250,48 zł

 

535,92 zł

 

2.041,60 zł

 

1.786,40 zł

 

765,60 zł

Ponadto począwszy od okresu sprawozdawczego marzec 2011 r., nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim, którzy mają ustalone prawo do emerytury. W związku z powyższym pracodawca, który w danym okresie sprawozdawczym zatrudniał pracownika z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, z ustalonym prawem do emerytury przez cały przedmiotowy okres sprawozdawczy, nie może ubiegać się o dofinansowanie na taką osobę. W przypadku, gdy pracownik ma ustalone prawo do emerytury, które nie obejmuje całego okresu sprawozdawczego, dofinansowanie przysługuje wyłącznie za okres bez ustalonego prawa do emerytury.

W odniesieniu do dofinansowań za 2012 r., kwota dofinansowania wyliczana na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest następująca:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475, z późn. zm.), kwota dofinansowania wynikająca z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji, w 2012 r. była następująca:

Dla dofinansowań do wynagrodzeń za okres styczeń – czerwiec 2012 r.:

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej dofinansowanie stanowi:

 1. 170% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 125% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty stanowią:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1276 zł. (zgodnie z art. 10 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji).

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty za okres styczeń – czerwiec 2012 r.:

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.411,64 zł

 

1.894,86 zł

 

1.033,56 zł

 

2.679,60 zł

 

2.105,40 zł

 

1.148,40 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.518,44 zł

 

1.116,50 zł

 

446,60 zł

 

2.169,20 zł

 

1.595,00 zł

 

638,00 zł

 

Dla dofinansowań do wynagrodzeń za okres lipiec – sierpień 2012 r.:

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej dofinansowanie stanowi:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty stanowią:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1276 zł. (zgodnie z art. 10 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji).

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty za okres lipiec – sierpień 2012 r.:

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.526,48 zł

 

1.780,02 zł

 

976,14 zł

 

2.807,20 zł

 

1.977,80 zł

 

1.084,60 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.607,76 zł

 

1.027,18 zł

 

401,94 zł

 

2.296,80 zł

 

1.467,40 zł

 

574,20

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261) należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres wrzesień – grudzień 2012 r.: 

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej dofinansowanie stanowi:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). 

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty stanowią:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1386 zł. (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475 z późn. zm.).

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty za okres wrzesień – grudzień 2012 r.:

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.744,28 zł

 

1.933,47 zł

 

1.060,29 zł

 

3.049,20 zł

 

2.148,30 zł

 

1.178,10 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.746,36 zł

 

1.115,73 zł

 

436,59 zł

 

2.494,80 zł

 

1.593,90

 

623,70 zł

 

W odniesieniu do dofinansowań za 2013 r., kwota dofinansowania wyliczana na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest następująca:

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – grudzień 2013 r.:

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej kwota dofinansowania stanowi:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty za okres styczeń – grudzień 2013 r.:

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.970 zł

 

1.890 zł

 

1.080 zł

 

3.300 zł

 

2.100 zł

 

1.200 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.890 zł

 

1.050 zł

 

420 zł

 

2.700 zł

 

1.500 zł

 

600 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986) w roku 2011 oraz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ) rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.

Zatem, na składanych wnioskach za rok 2011 oraz za okresy od stycznia do sierpnia 2012 r. w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261) należy wykazywać kwotę 1276 zł.

Na dokumentach składanych za okresy od września do grudnia 2012 r. w poz. 50 druku INF-D-P należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, tj. 1386 zł.

Również na wnioskach o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń składanych za kolejne okresy sprawozdawcze roku 2013 w poz. 50 druku INF-D-P należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, tj. 1500 zł.

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Ograniczenia dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą", 75 % tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych chyba, że pracodawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika:

 1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
 2. z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 1. znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 2. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 3. jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.”
Data publikacji : 29.04.2008

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Katarzyna Żmijewska, Przemysław Kaczyński
Statystyka strony: 152480 wizyt