Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

 • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

 

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy - miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę (art. 26b ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji). 

Ograniczenia dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

UWAGA!!! Od 1 lipca 2016 r. - w związku z dodaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji - dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika  z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych chyba, że pracodawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika:

 • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
 • z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych
  w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Wielkość dofinansowania w okresie od stycznia 2009 r. do marca 2014 r.

Data publikacji 29.04.2008
17.08.2016

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 311876 wizyt