Formularze

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)

Uwaga!

Z dniem 14 stycznia 2011 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Powyższe informacje przekazuje się obecnie na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312, z późn. zm.) (pobierz) oraz częściowo zmodyfikowany poprzez zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Nr 254, Poz. 1704) (pobierz).

Ponadto podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, winny przesłać sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych wraz ze składanym dokumentem WN-D (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań). Powyższy obowiązek nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3) ubiegających się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

Wzory formularzy obowiązujące od 14 stycznia 2011 r.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz)
  • Objaśnienie do informacji o pomocy publicznej (czytaj)
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (pobierz)”

Wzory formularzy obowiązujące od 5 kwietnia 2010 r.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z instrukcją wypełniania (pobierz),
  • Objaśnienie do informacji o pomocy publicznej (czytaj),
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (pobierz).

Wzory formularzy obowiązujące do 5 kwietnia 2010 r.

  • Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz)
  • Instrukcja wypełnienia informacji o pomocy publicznej (pobierz)
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (pobierz).
Data publikacji : 10.07.2009

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 161314 wizyt