Formularze

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311)

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Punkt 1-5 – należy wpisać podstawowe informacje na temat wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, tj. nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres, identyfikator gminy (zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) (pobierz), NIP (pod którym wnioskodawca jest zarejestrowany w ZUS w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne), forma prawna.

Punkt 6. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3).

Wg artykułu 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) (pobierz):

  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Punkt 7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) (pobierz)

Beneficjent ubiegający się o pomoc de minimis wpisuje klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, należy podać kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Punkt 8. Data utworzenia

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Sekcja B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy

Część B określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) (pobierz), pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej w jednym z kryteriów wskazanych w pkt 1-4 części B formularza, oznacza automatyczne uznanie przedsiębiorcy za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, co będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia pomocy de minimis w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy zauważyć, że w pkt 4 wskazano, iż za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji uznaje się podmiot spełniający kryteria kwalifikujące go do objęcia nie tylko postępowaniem upadłościowym, ale również postępowaniem naprawczym (zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) (pobierz). Spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem naprawczym oznacza bowiem, iż jest on w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r., str. 2). Poza tym odniesienie w pkt 10 lit. c Wytycznych jedynie do zbiorowej procedury upadłościowej należy rozpatrywać nieco szerzej niż odniesienie do samego postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. wiązać raczej generalnie z faktem niewypłacalności przedsiębiorcy.

W pkt 5 w części B wskazano natomiast pozostałe przesłanki, w oparciu o które podmiot udzielający pomocy de minimis może stwierdzić występowanie trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi twierdzących przez wnioskodawcę może skutkować uznaniem go za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ocena ilościowa i jakościowa kryteriów wskazanych w pkt 5 należy do podmiotu udzielającego pomocy. Należy zauważyć, że w pkt 5 przyjęto jako okres odniesienia – okres 3 lat, który gwarantuje prawidłowe określenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Jednocześnie, w celu umożliwienia podmiotowi udzielającemu pomocy weryfikacji składanych przez przedsiębiorcę informacji, wnioskodawca powinien przedstawić sprawozdania finansowe za okres trzech lat sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W punkcie 7 Sekcji B beneficjent przedstawia także informację, czy należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 3, pkt. 44 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, tekst jednolity z późn. zm.) (pobierz) grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Jest to struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych.

Sekcja C. - Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak: rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, czy w sektorze węglowym. Pomoc dla wnioskodawców prowadzących działalność gosp. w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz)

Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w celu przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym sektorze. Kwota pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gosp. w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat 100 tys. EUR (art. 2, ust. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).

Ponadto, zgodnie z interpretacją w/w przepisu dokonaną przez Komisję Europejską, jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą zarówno w sektorze transportu drogowego, jak i inną działalność niezwiązaną z transportem, może on otrzymać pomoc de minimis maksymalnie do kwoty 200 tys. EUR, z czego jedynie 100 tys. EUR z tej kwoty może zostać przeznaczone na działalność w sektorze transportu drogowego. W związku z powyższym podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinien przedstawić informację, czy będzie ona wykorzystywana również w sektorze transportu drogowego.
Jednocześnie ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy de minimis na nabycie pojazdów, wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego, zobowiązano wnioskodawców do wskazania, czy pomoc będzie przeznaczona na ten cel.

Sekcja D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy de minimis nie można łączyć z inną pomocą, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de minimis, w przypadku gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

W związku z tym w Sekcji D zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku ubiega się beneficjent tj. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioskodawca, który wypełnia poz. 22 wniosku WN-U-G – Kwota refundacji składek uzyskana ze środków publicznych za miesiąc, którego dotyczy wniosek, kwotą wyższą niż 0 zł, powinien kwotę tę oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy (tj. dzień udzielenia pomocy, podmiot udzielający pomocy, podstawę prawną udzielenia pomocy, numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej, formę prawną oraz przeznaczenie pomocy) wykazać w tabeli w Sekcji D. załącznika.

W tabeli należy wykazać również pomoc de minimis udzieloną z innych źródeł na te same koszty kwalifikowane w związku, z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Brak informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.
Jednocześnie w przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu do kosztów, o których mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona została pomoc (pkt 1-8 znajdujące się pod tabelą w Sekcji D).
 

Data publikacji : 12.05.2010

Wydział Dofinansowań Runku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 99523 wizyt